Ελάτε στην παρέα μας !

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ...κατάθεση μελέτης για το Σχέδιο Κοινωνικής Στρατηγικής, προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Το Σχέδιο Κοινωνικής Στρατηγικής κατατέθηκε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος από το Δήμο Αγράφων 
Τη  Δευτέρα 21 Νοεμβρίου ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής κατέθεσε στον Περιφερειάρχη κ. Μπακογιάννη Κων/νο τη μελέτη που εκπόνησε για το Σχέδιο Κοινωνικής Στρατηγικής του Δήμου Αγράφων. 

Συγκεκριμένα η συνοδευτική επιστολή του Δημάρχου Αγράφων αναφέρει τα εξής: «Λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα χρόνια που η χώρα μας κάνει χρήση των Διαρθρωτικών Ταμείων για χρηματοδοτήσεις ανάπτυξης, έχει διαπιστωθεί ότι οι όποιες παρεμβάσεις έτυχαν χρηματοδότησης προέκυψαν από αποσπασματικές προτάσεις και σε πολλές περιπτώσεις με ανεπαρκή σχεδιασμό. 
Τα τελευταία χρόνια, η ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής υιοθέτησε ένα νέο μοντέλο περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης, με στόχο την ολιστική προσέγγιση των άμεσων αναγκών των τοπικών κοινωνιών. 

Στη νέα προγραμματική περίοδο, που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 23 Μαΐου 2014, υπεβλήθησαν από το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ - νέο ΕΣΠΑ), για την περίοδο 2014 - 2020, με συνολικό ποσό Κοινοτικής Συνδρομής τα 20,98 δις €. 
Η Βασική προτεραιότητα πολιτικής της Ε.Ε. κατέχει ο Θεματικός Άξονας 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και οποιωνδήποτε διακρίσεων», των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 
 Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας προχώρησε - στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του - στη εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης, με σκοπό την ανάπτυξη βιώσιμων πολιτικών καταπολέμησης της φτώχειας και του αποκλεισμού Βασικός στόχος της στρατηγικής αυτής, είναι η ολοκληρωμένη υποστήριξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, ώστε να μην ακυρώνεται η άσκηση των δικαιωμάτων τους, η ενεργητική συμμετοχή τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή και η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους ενώ ταυτόχρονα προκρίνει τους κάτωθι άξονες παρέμβασης: 
• Καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας 
• Πρόληψη και καταπολέμηση του αποκλεισμού των παιδιών 
• Προώθηση της ένταξης των ευπαθών ομάδων 
• Καλή διακυβέρνηση των πολιτικών ένταξης 

 Η Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης αντανακλά τις νέες προτεραιότητες της Ελληνικής Πολιτείας για την ενδυνάμωση του Κοινωνικού Κράτους σε περιόδους οικονομικής ύφεσης. Θα αναπτυχθεί σύμφωνα με ένα ευρύτερο μεταρρυθμιστικό σχέδιο μετεξέλιξης του υφιστάμενου υπολειμματικού μοντέλου κοινωνικής προστασίας σε εργαλείο του Ενεργητικού Κοινωνικού Κράτους, το οποίο προσανατολίζεται αφενός στην ολοκληρωμένη υποστήριξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, αφετέρου στη σύνδεση των δημόσιων κοινωνικών παρεμβάσεων με τις μακροοικονομικές πολιτικές και τις πολιτικές προώθησης της απασχόλησης, αναγνωρίζοντας τις σημαντικές αλλαγές που έχουν συντελεσθεί στην οικογένεια και την αγορά εργασίας από τη δεκαετία του 2000. 

 Το Ενεργητικό Κοινωνικό Κράτος αποτελεί βασικό μηχανισμό προσαρμογής των πολιτικών κοινωνικής προστασίας σε εξωτερικές προκλήσεις και κινδύνους, η αντιμετώπιση των οποίων επιβάλλει συναινέσεις και συνέργειες μεταξύ του κράτους, της αγοράς και της κοινωνίας των πολιτών, εξυπηρετώντας επάλληλες προτεραιότητες οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής μέσω τεχνικών επιλεκτικότητας, ενεργοποίησης και καινοτομίας. 
Εάν και ένας από τους θεμελιώδεις στόχους του παραμένει η κοινωνική προστασία των ατόμων που αδυνατούν να εξασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης μέσω της αγοράς και της οικογένειας, εισάγει νέα δυναμικά εργαλεία που επιτρέπουν είτε την ορθολογική ένταξη/επανένταξη στην αγορά εργασίας, είτε τη στοχευμένη κάλυψη καταστάσεων ανάγκης με την αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων 
 Η συγκυρία της νομοθέτησης του σύγχρονου πλαισίου για την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, μέσα από το Ν 3852/10, αλλά και η αδιαμφισβήτητα αρνητική δημοσιονομική κατάσταση του κράτους, παρά τις δυσκολίες, μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες αυστηροποίησης και προτυποποίησης του αναπτυξιακού προγραμματισμού της χώρας σε όλα τα επίπεδα. 

Η έλλειψη πόρων, η προγραμματική ανεπάρκεια στην τοπική κλίμακα και η απουσία ουσιαστικού ελέγχου των δαπανών έχουν δημιουργήσει ένα άκρως αρνητικό περιβάλλον για τη σύγχρονη τοπική αυτοδιοίκηση, που καλείται τώρα να σηκώσει το μεγάλο βάρος της μεταρρύθμισης, αλλά και της επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας προωθώντας βιώσιμες τοπικές αναπτυξιακές πολιτικές. 
Οι δημόσιες πολιτικές Κοινωνικής Ένταξης συνθέτουν - σε συνδυασμό με τις πολιτικές εκπαίδευσης, απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης - βασικό πυλώνα του Ενεργητικού Κοινωνικού Κράτους, εξυπηρετώντας τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες: κοινωνικές επενδύσεις, κοινωνική προστασία και σταθεροποίηση της οικονομίας. 
Επομένως, δεν έχουν μόνο άμεσες επιπτώσεις αλλά και μακροπρόθεσμες συνέπειες, προσφέροντας οικονομικά και κοινωνικά οφέλη με την πάροδο του χρόνου, ιδίως όσον αφορά τις προοπτικές απασχόλησης ή ενίσχυσης του εισοδήματος των ευπαθών ομάδων. 
 Ο Θεματικός Στόχος 9, είναι προτεραιότητα της Ε.Ε. για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 και σύμφωνα με τις δράσεις που περιγράφονται για υλοποίηση το αμέσως επόμενο διάστημα θα πρέπει να διασφαλιστεί ένα «ολοκληρωμένο πλαίσιο» κοινωνικής προστασίας και ενδυνάμωσης για τις ευπαθείς ομάδες και την άμβλυνση των παραγόντων που οδηγούν σε φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, σημαντικά τμήματα του πληθυσμού. 

 Ο Δήμος Αγράφων στα πλαίσια αυτά κατέθεσε ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Κοινωνικής Πολιτικής και ευελπιστούμε το συντομότερο δυνατόν σε αξιολόγηση και έγκριση του Προγράμματος».

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

Η υποχρηματοδότηση της Στερεάς Ελλάδας στο Ευρωκοινοβούλιο

Κοινή ερώτηση για την στρέβλωση που έχει προκαλέσει την υποχρηματοδότηση της Στερεάς Ελλάδας κατέθεσαν στο Ευρωκοινοβούλιο, η πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης Iskra Mihaylova και η Ελληνίδα ευρωβουλευτής Μαρία Σπυράκη. 

Με την ερώτησή τους ζητούν μερίδιο από το επιπλέον ποσό των 836,6 εκατ. ευρώ που ήρθε στην Ελλάδα για το ΕΣΠΑ 2014-2020, μετά την ενημέρωση που είχαν κατά τη συνάντηση τους με τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κώστα Μπακογιάννη στο Στρασβούργο και την διαπίστωση ότι ο υπολογισμός του ποσού που αναλογεί στην Περιφέρεια, έχει υποστεί στρέβλωση, λόγω της ύπαρξης βιομηχανιών στα Οινόφυτα/Σχηματάρι. 

 Με την ίδια ερώτηση, ζητείται να εξεταστεί το ενδεχόμενο να προσαρμοστούν τα κριτήρια κατανομής των πόρων, ώστε η Στερεά Ελλάδα να λαμβάνει το ποσό που πραγματικά της αναλογεί. 
Με αφορμή την κατάθεση της ερώτησης, ο κ. Μπακογιάννης δήλωσε: «Στο Στρασβούργο πήγαμε προετοιμασμένοι και οπλισμένοι με ακλόνητα επιχειρήματα. Χαίρομαι γιατί η προσπάθεια που κάναμε και συνεχίζουμε να κάνουμε μέχρι να δικαιωθούμε, αποδίδει καρπούς. Αυτή η ερώτηση βάζει στο τραπέζι της συζήτησης το αίτημά μας επίσημα και ευχαριστώ τόσο της κ. Mihaylova, όσο και την κ.Σπυράκη που αντιλήφθηκαν αμέσως το πρόβλημα, και το δείχνουν έμπρακτα».

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η Γενική Διεύθυνση Περιφ. Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ενημερώνει τους νέους γεωργους ότι: 
Ανακοινώθηκε από το ΥπΑΑΤ η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για το Υπομέτρο 6.1 («Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»).
 Συγκεκριμένα τελευταία ημέρα οριστικοποίησης ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η Παρασκευή (23/12/2016). 
 Οι υποψήφιοι, αφού υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) τις αιτήσεις στήριξης-φακέλους υποψηφιότητας, οφείλουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή έως και τις 9-1-2017, να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2016

Τα άγρια του βουνού και του λόγγου ... η πέστροφα

Δείτε πως γινόταν παλιότερα το ψάρεμα της πέστροφας στα ποτάμια των Αγράφων μέσα από τη θαυμάσια περιγραφή του μεγάλου Ευρυτάνα Συγγραφέα Στέφανου Γρανίτσα ! 
Τότε που ο Αχελώος και οι παραπόταμοί του ήταν πεντακάθαροι ,τότε που τα νερά , τα ψάρια , τα χέλια κι άλλες ποτάμιες μορφές ζωής επικοινωνούσαν με τη θάλασσα ανεμπόδιστα από ανθρώπινες παρεμβάσεις ...ακόμη εμείς οι κάτοικοι των παρόχθιων περιοχών του Αχελώου περιμένουμε ανταποδοτικά από τη Δ.Ε.Η. την εταιρεία που πήρε πολλά από το ποτάμι αλλά επέστρεψε ελάχιστα ή τίποτα ! Ως πότε ;
   
Διαβάστε παρακάτω το κείμενο.  
Η Πέστροφα είναι το ευμορφότερο και αφθονώτερο ψάρι των Ευρυτανικών ποταμιών. 
Το όνομά της το χρεωστεί εις το κυριώτερον χάρισμα που έχει. Είναι το μόνο ψάρι που ανηφορίζει τα ποτάμια (επιστρέφει, πέστροφα). 
Το πράγμα δεν είναι ολίγον παράξενον. Τα Ευρυτανικά ποτάμια, ιδίως τα των Αγράφων, δεν έχουν μόνον τας αποτομωτέρας κλίσεις, αλλά και συχνούς καταρράκτας μεγάλου ύψους. 
Πώς λοιπόν τους αναβαίνει η Πέστροφα; Ιδού η τέχνη της: Άμα φθάση εις τον πούντον (το κάτω μέρος του καταρράκτου), δαγκώνει την ουράν της, κουλουριάζεται και εκσφενδονίζεται προς τα επάνω, διατρυπώσα ως βέλος την σούδαν των νερών. 

Το ψάρευμα της Πέστροφας είναι το προσφιλέστερο Ευρυτανικό κυνήγι. Ο Ασπροπόταμος και τα παραπόταμά του είναι γεμάτα από το ψάρι αυτό, το νοστιμώτερον, όχι μόνον των ψαριών των γλυκών νερών, αλλά και των θαλασσινών. 
Το κυνήγι της είναι πολύτροπον. Ιδίως την κυνηγούν με δυναμίτιδα και ξυλοφωτιές. Ανάβουν την νύκτα ένα δέμα ξηρές βέργες και με αυτές στο χέρι κατεβαίνουν εις τις όχθες των ποταμών. Οι Πέστροφες ζαλίζονται εις το πολύ φως και χοροπηδούν. Τότε βουτούν οι κυνηγοί με τα χαντζάρια στα χέρια και τις σκοτώνουν. Είναι πούντοι, από τους οποίους ημπορούν ν’ αποσύρουν δέκα και είκοσι οκάδες πέστροφες.


Αλλά υπάρχει και άλλος τρόπος ψαρέμματος της Πέστροφας, καταστρεπτικώτερος και της δυναμίτιδος ακόμη, δυστυχώς δε δυσκολοκαταδίωκτος, ώστε να μη ημπορώ να συστήσω κανένα μέτρον ως αποτελεσματικόν εις τον κ. Μιχαλακόπουλον. 
Είναι το σπλόισμα.
Έστι δε το σπλόισμα πέταγμα εις τα ποτάμια αποστάγματος χλωρών καρυδοφλοιών ή χυμού γαλατσίδας (ενός κιτρίνου δηλητηριώδους λουλουδιού), το οποίον ιδιαιτέρως ονομάζεται και σπλόιμος. Και είναι τόσον δηλητηριώδη και τα δύο αυτά, ώστε αμέσως μετά το ρίψιμον να γεμίζη η επιφάνεια των ποταμιών από νεκρές Πέστροφες. 
Το σπλόισμα είναι εις μεγάλην χρήσιν εις όλα τα Αγραφιοτοχώρια και ασφαλώς εις αυτό οφείλεται η ελάττωσις της Πέστροφας κατά τα τελευταία έτη. Μέγα μέρος της πεστροφοκαταστροφής οφείλεται και εις την υλοτομίαν, η οποία τα «σουδιάζει», όπως λέγουν οι χωρικοί, προς την θάλασσαν. 
Η ξυλεία, η οποία ρίπτεται εις τα ποτάμια διά να μεταφερθή εις το Αιτωλικόν, παρά το οποίον εκβάλλει ο Ασπροπόταμος, της προγκά κατά κοπάδια προς τας εκβολάς του ποταμού, όπου την θανατώνουν τα αλμυρά νερά. 
Μεγάλην επίσης καταστροφήν κάνει εις την Πέστροφαν η πλημμύρα, η οποία εσχάτως εις τα βορεινά μέρη της Ευρυτανίας έγινεν ενδημική, ένεκα της μεγάλης υλοτομίας. Την σκοτώνει, την πνίγει, την θάβει υπό την άμμον και τον χαλικιάν. Όση γλυτώνει σύρεται από την θολούραν εις τας όχθας διά να βοσκήση και εκεί, όπως είναι ζαλισμένη, την αναμένει ο διά χαντζάρας θάνατος. Διότι, επαναλαμβάνω, ότι το κυνήγι της Πέστροφας είναι μία τελεία επιστήμη εδώ. 
Προχθές εκυνηγούσαμε Πέστροφες εις ένα παραπόταμον του Αχελώου. 


Ένας τζοπάνος, ο οποίος μας εβοηθούσε μας επληροφόρησεν ότι στη σπηλιά της γέφυρας είναι μία που περνά τις τρεις οκάδες. Επήγαμεν εκεί, όπου ο ειδικός πεστροφοκυνηγός, αφού εξηρεύνησε το έδαφος, εισήλθε διευθυνθείς προς το μέρος, εις το οποίον εκρύβετο η Πέστροφα. Μετ’ ολίγας ερεύνας την ευρήκε και την ερρίζωσεν εις την σχισμάδα ενός βράχου. Απλώνει προς τα εκεί, αλλ’ εκείνη επλατάγιζε τα νερά και εσκεπάζετο, ώστε να χάνη την ακριβή θέσιν της ο κυνηγός, ο οποίος προσεπάθει να βουτήξη τα δάκτυλά του εις τ’ αυτιά της, το μόνον μέρος από το οποίον ειμπορή να την κρατήση, διότι το άλλο σώμα της γλυστρά ωσάν χέλι. 
Επί τέλους εις μίαν βουτιάν των χεριών του κατώρθωσε να βυθίση τα δάκτυλά του εις τ’ αυτιά της και την ανέσυρεν επάνω σπαρταρίζουσαν, τραντάζουσαν τον νικητήν της, ώστε να νομίζωμεν ότι θα τον αναποδογυρίση. Αλλ’ εκείνος, κινδυνεύων να πέση, την εξεσφενδόνισε προς τον γιαλόν, όπου εσηκοβροντιώνταν επί ώραν, ταράσσουσα τον χαλικιάν ως αλογοποδοβολητό. 
Ή αγριάνθρωποι είναι οι πεστροφοκυνηγοί, ή τους έχει κυριεύσει τόσον το πάθος - το οποίον άλλως τε απαντάται εις σχετικόν βαθμόν εις όλους τους κυνηγούς - ώστε να μη διστάζουν προ καμμιάς αγριότητος! 

Η ατυχής Πέστροφα, διά να διεκπαιραιώση τους έρωτάς της, αποσύρεται κατά τον Μάρτιον από την ορμητικήν κοίτην των ποταμών εις τα ρηχά και στάσιμα παρακλάδια, πρώτον, διότι εκεί δεν κινδυνεύουν να παρασυρθούν και πνιγούν τα ωάριά της και δεύτερον, διότι είναι ζεστασιά, ευνοϊκή διά τα γόνημά της. Οι πεστροφοκυνηγοί λοιπόν δεν της χαρίζουν την ησυχίαν, ούτε εις την ηδονικήν αυτήν ώραν της ζωής της. Επέρχονται με τα χαντζάρια και τις σκοτώνουν κατά ζεύγη, επάνω εις τις ερωτικές συνεντεύξεις των, αι οποίαι είναι και πολύωροι δυστυχώς. 
Φαίνεται ότι έχουν το ατύχημα να είναι πολύ ρωμαντικαί, ίσως λόγω των πολλών ευμορφιών των Ευρυτανικών ακροποταμιών.
πηγή :Στέφανος Γρανίτσας τα άγρια του βουνού και του λόγγου  

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας επιστημονικοί φορείς της Κίνας


Τους αντιπροσώπους των επιστημονικών και ερευνητικών φορέων από την Κίνα υποδέχθηκε σήμερα ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Περιφέρειας και με τη συμμετοχή του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και της Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 Η συνάντηση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Περιφέρειας για την προβολή και ενίσχυση της εξωστρέφειάς της, αλλά και για την ανάπτυξη νέων εμπορικών, τεχνολογικών και επιστημονικών σχέσεων με άλλες χώρες.
 Ο κ. Μπακογιάννης συναντήθηκε με τους αντιπροσώπους των Jiangxi Association for Science and Technology, Nanchang Association for Science and Technology και του Jiangxi Academy of Sciences, παρουσία των αντιπροσώπων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, και συζήτησαν για τις δυνατότητες συνεργειών σε επιστημονικό και επιχειρηματικό επίπεδο, αλλά και για τις κοινές πρωτοβουλίες που μπορούν να συσφίξουν την συνεργασία των δύο πλευρών. 
Κατά την υποδοχή, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας δήλωσε, απευθυνόμενος στην κινεζική αντιπροσωπεία: 
 «Επιλέγουμε να επενδύσουμε στους νέους και τις νέες, θέλουμε να βγάλουν ρίζες στον τόπο μας για να δημιουργήσουν και να καινοτομήσουν. Είναι ιδιαιτέρως ελπιδοφόρα η σημερινή συνάντηση, διότι πιστεύουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να χτίσουμε όλα εκείνα τα δίκτυα που χρειαζόμαστε για να ενισχύσουμε την συνεργασία μας σε επιστημονικό και οικονομικό επίπεδο, αλλά και να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας».

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Χριστουγεννιάτικο παζάρι με ευρυτανικά Προϊόντα

Χριστουγεννιάτικο παζάρι με ευρυτανικά Προϊόντα διοργανώνει η ΄΄Ένωση Απανταχού Ευρυτανισσών  για την Αειφόρο Ανάπτυξη της Ευρυτανίας΄΄ . 
Το παζάρι θα φιλοξενηθεί   στην αίθουσα εκδηλώσεων της εκκλησίας ΄΄Παναγίας Μυρτιδιώτισσας ΄΄  στο Μικρολίμανο , έναρξη  και αγιασμός   την Τετάρτη 7-12-2016   17,30 μμ   , και την  λειτουργία την Πέμπτη  8-12, Παρασκευή 9-12   και Σάββατο10-12  καθημερινά  ώρες από 12,00 έως 21,00 μμ .
Τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς .
Καλή  Επιτυχία στην εκδήλωση !

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016

Στερεά Ελλάδα ΄΄Βρέξει - χιονίσει΄΄

Με το σύνθημα Στερεά Ελλάδα «Βρέξει - χιονίσει» της εφετινής καμπάνιας για τον τουρισμό, συμμετείχε η Περιφέρεια στην τουριστική έκθεση «Philoxenia» της Θεσσαλονίκης. 
Από το περίπτερο της προωθήθηκαν και προβλήθηκαν οι τουριστικές υποδομές, οι υπηρεσίες αλλά και τα προϊόντα ολόκληρης της Στερεάς Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, εκπρόσωποι δήμων, επιμελητηρίων και ενώσεων επαγγελματιών του τουρισμού είχαν τη δυνατότητα να συναντηθούν με επισκέπτες, αλλά και εκπροσώπους ξένων τουριστικών φορέων και επιχειρήσεων με σκοπό την ενίσχυση του χειμερινού, και όχι μόνο, τουρισμού στην Στερεά Ελλάδα.

«Η συμμετοχή μας στις διεθνείς τουριστικές εκθέσεις σε όλο τον κόσμο αλλά και σε αυτή, είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής, της γραμμής που έχουμε χαράξει για το πώς βλέπουμε εμείς τον τουρισμό στον τόπο μας. Επενδύουμε στην εξωστρέφεια, αλλά και στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών που παρέχουμε. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να δείξουμε σε όλο τον κόσμο ότι κάθε γωνιά της Στερεάς είναι μαγική. Αυτή είναι η προσπάθειά μας και εφέτος, να μάθουν όλοι ότι και ο χειμώνας στις πόλεις και τα χωριά μας είναι μία διαφορετική εμπειρία» τόνισε χαρακτηριστικά στις δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης, με αφορμή την συμμετοχή της Περιφέρειας στην έκθεση.

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

Εορτασμός Παναγίας Προυσιώτισσας στο Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτῶν (Π.Κ.Ρ.)

Την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016 καί ὥρα 09.00 στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Πευκακίων τό Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτῶν (Π.Κ.Ρ.) θά τελέση τόν καθιερωμένο ἐτήσιο ἑορτασμό τῆς Παναγίας Προυσιώτισσας, 
Προστάτιδας τῆς Ρούμελης καί τοῦ Π.Κ.Ρ 
Γιά τό λόγο αὐτό καλεῖ ὅλα τά μέλη του, τούς Ρουμελιῶτες καί τίς Ρουμελιώτισσες, καθώς καί τούς φίλους τῆς Ρούμελης νά τιμήσουν τήν ἑορτή μέ τήν παρουσία τους καί νά παρακαλέσωμε ὅλοι τήν Παναγία νά προστατεύη τή Ρούμελη καί τήν δεινοπαθοῦσα Πατρίδα μας Ἑλλάδα. 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 09.00 Θεία λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Πευκακίων μέ ἀρτοκλασία. 
10.30 Λιτάνευση καί περιφορά τής εἰκόνας τῆς Παναγίας ἀπό τήν Ἐκκλησία στό Π.Κ.Ρ. καί δέηση στήν εἴσοδο τοῦ Ἱδρύματος. 
11.00 Χαιρετισμός καί παρουσίαση τοῦ ὁμιλητοῦ ἀπό τόν Πρόεδρο τοῦ Π.Κ.Ρ. Ὁμότιμο Καθηγητή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Δημήτριο Κουτρούμπα. 
11.15 Ὁμιλία τοῦ πρώην Γενικοῦ Ἐπιθεωρητοῦ Μέσης Ἐκπαιδεύσεως καί μέλους τοῦ Δ.Σ. τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Ρουμελιωτῶν κ. Παναγιώτη Βλάχου μέ θέμα: Παναγία Προυσιώτισσα, τῆς Ἑλλάδος ἁπάσης ἡ Πρόμαχος. 
11.45 Κήρυξη πέρατος τῆς ἑορτῆς ἀπό τόν Πρόεδρο καί δεξίωση.

Νέες εναέριες ρίψεις εμβολίων-δολωμάτων κατά της λύσσας στην Ευρυτανία

Η Γενική Διεύθυνση Περιφ. Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, γνωστοποιεί ότι: 

Στα πλαίσια της υλοποίησης, για τέταρτη χρονιά, του προγράμματος της ΄΄εναέριας ρίψης - διανομής εμβολίων-δολωμάτων κατά της λύσσας, για την από του στόματος ανοσοποίηση των άγριων ζώων΄΄  στις 18 & 19 / 11 / 2016, θα πραγματοποιηθούν ρίψεις εμβολίων – δολωμάτων στις κάτωθι περιοχές της Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Περιοχές ΠΕ Ευρυτανίας:
ΝΕΟΧΩΡΙ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ, ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙ, ΚΡΕΝΤΗΣ, ΧΡΥΣΩ, ΜΑΡΑΘΟΣ, ΑΓΡΑΦΑ, ΕΠΙΝΙΑΝΑ, ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ, ΧΡΙΣΟΒΑ, ΒΟΥΛΠΗ, ΛΗΜΕΡΙ, ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΑ, ΓΡΑΝΙΤΣΑ, ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ, ΛΕΠΙΑΝΑ, ΙΤΕΑ, ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ, ΛΙΘΟΧΩΡΙ, ΦΟΥΣΙΑΝΑ, ΠΡΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ, ΔΙΑΣΣΕΛΟ, ΚΕΔΡΑ, ΝΕΟ ΑΡΓΥΡΙ, ΔΑΦΝΟΥΛΑ, ΟΧΘΙΑ, ΚΟΝΔΥΛΑ'Ι'ΚΑ, ΚΑΣΤΡΑΚΙ, ΒΑΛΑΩΡΑ, ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ. 
Υπενθυμίζουμε στο κοινό τα εξής: 
• Τα εμβολιακά δολώματα είναι μικροί κύβοι χρώματος λαδί – καφέ με οσμή ψαριού και περιέχουν ζωντανό ιό λύσσας. 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΑΥΤΑ (δεν τα ακουμπάμε και δεν τα πατάμε) 
• Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης αντιληφθεί την ύπαρξή τους ενημερώνει άμεσα τις αρμόδιες τοπικές κτηνιατρικές αρχές. 
• Σε περίπτωση επαφής με το εμβολιακό δόλωμα πρέπει να γίνει επίσκεψη άμεσα σε γιατρό. 
• Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δοθεί στην ενημέρωση των παιδιών-μαθητών ώστε να μην έρθουν σε καμία επαφή με τα δολώματα. 
 Εμβολιασμός δεν θα διενεργηθεί σε κατοικημένες αστικές και περιαστικές περιοχές, μεγάλα οδικά δίκτυα και λίμνες. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων http://www.minagric.gr/index.php/el/for-citizen-2/nosimata-zoon/457-lissa και στις κατά τόπους Κτηνιατρικές υπηρεσίες 
Τηλέφωνα Επικοινωνίας : 
Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ : 22313 53145 
Δ/ΝΣΗ ΑΟΚ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ –ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 22370 80258

Στην Αθήνα ο Μπαμπαλής για το συνέδριο της θεματικής επιτροπής "Ορεινών Περιοχών" της ΚΕΔΕ

Στη Συνεδρίαση της Επιτροπής «Ορεινών Περιοχών» στην Αθήνα βρέθηκε ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής 
Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016, στην Αθήνα μετέβη ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής, προκειμένου να συμμετέχει στην Συνεδρίαση της θεματικής Επιτροπής «Ορεινών Περιοχών» της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. 
 Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν αφορούσαν: 
• την εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4351/2015 «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις», 
• την Κατανομή ΚΑΠ, 
• την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων στις ορεινές περιοχές, 
• την εφαρμογή του Νόμου 4412/2016 στους υποστελεχωμένους ορεινούς δήμους, 
• το Σχέδιο νόμου Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης « Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, • τη Ρύθμιση θεμάτων ΟΤΑ και άλλες διατάξεις», 
• τον προγραμματισμό Ειδικού θεματικού συνεδρίου για τις ορεινές περιοχές.

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016

Νέα ιστοσελίδα από την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Στερεάς Ελλάδας

Σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκεται πλέον η νέα ιστοσελίδα της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Στερεάς Ελλάδας για την αγροδιατροφή. 
Το http://agrifoodcentralgreece.gr/el
αποτελεί τον κόμβο ενημέρωσης για τις εξελίξεις στον αγροτικό τομέα, το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και τις πρωτοβουλίες-δράσεις της Περιφέρειας. 
 Με αφορμή την λειτουργία της ιστοσελίδας, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης, κάλεσε όλους τους παραγωγούς να προβάλλουν τα προϊόντα τους και τις δραστηριότητές τους μέσω αυτής, αλλά και να γίνουν ενεργά μέλη αυτής της «διαδικτυακής κοινότητας» που δημιουργεί η Περιφέρεια, για την προβολή όλων των προϊόντων, των υποδομών και της αγροτικής ανάπτυξης στην Στερεά Ελλάδα. 
 «Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε μία μεγάλη ομάδα με τους ανθρώπους που αγαπούν, ζουν και δημιουργούν με τη γη της Στερεάς Ελλάδας, μέσω διαδικτύου. Είναι από εκείνες τις πρωτοβουλίες που μόνο εξωστρέφεια και προβολή μπορούν να δώσουν στον τόπο μας. Είμαστε πολύ δυνατοί στον πρωτογενή τομέα παραγωγής και πρέπει να περάσουμε στο επόμενο βήμα, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να βγούμε στον κόσμο, να δείξουμε ποιοι είμαστε και τι παράγουμε». Είπε χαρακτηριστικά ο Κώστας Μπακογιάννης.

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016

Συμμετοχή του Δήμου Αγράφων στην 14η Τριμηνιαία Συνάντηση του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων στην Αθήνα

Στην 14η Τριμηνιαία Συνάντηση Δήμων-Μελών του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων συμμετείχε ο Δήμος Αγράφων 
Στο Δημαρχείο Αμαρουσίου την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε η 14η Τριμηνιαία Συνάντηση Δήμων – Μελών του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων, στην οποία συμμετείχε ο Δήμος Αγράφων δια της εκπροσώπησής του από την Αντιδήμαρχο σε θέματα Υγείας κας Βασιλικής Φεγγούλη. 
Κατά τη Συνάντηση στην οποία συμμετείχαν 44 Δήμοι – Μέλη, παρουσιάστηκε το Πρόγραμμα των Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια, σύμφωνα με την πρόσφατη Εκπαιδευτική Συνάντηση των Συντονιστών στο Τουρκού της Φιλανδίας. 
Επιπλέον, παρουσιάστηκαν οι τελικές προτάσεις εκ μέρους του Επιστημονικού Συμβουλίου για την Πολιτική στην Ψυχική Υγεία, στη Φυσική Άσκηση και ενεργό διαβίωση, ενώ ο Γενικός Διευθυντής του Δικτύου κ. Παπασπυρόπουλος έκανε μια αναλυτική παρουσίαση για την ίδρυση και ανάπτυξη των Κέντρων Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας).

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το ετήσιο τακτικό συνέδριο της Π. Ε. Δ. Στερεάς Ελλάδας

Με απόλυτη – κατά γενική ομολογία – επιτυχία ολοκληρώθηκε το ετήσιο τακτικό συνέδριο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε στα Καμένα Βούρλα στις 11 και 12 Νοεμβρίου.
 Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Αποστόλου, ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε., κ. Πατούλης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Μπακογιάννης, ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Α.Α., κ. Καλογερόπουλος, βουλευτές της Περιφέρειας, εκπρόσωποι όλων των κομμάτων, Αντιπεριφερειάρχες και μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, εκπρόσωποι των επιμελητηρίων καθώς και μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων από πολλούς Δήμους της Στερεάς Ελλάδας.
Την έναρξη του Συνεδρίου κήρυξε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ο οποίος αναφέρθηκε στην ανάγκη αγαστής συνεργασίας του Κεντρικού Κράτους με την αυτοδιοίκηση για το καλό των πολιτών καθώς και στα επόμενα βήματα του Υπουργείου.
Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. και Δήμαρχος Ορχομενού, κ. Λουκάς Υπερήφανος, ως οικοδεσπότης, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και έθεσε την ατζέντα του συνέδριου.
Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι λόγω της οικονομικής κρίσης και της αλόγιστης αύξησης αρμοδιοτήτων, οι οποίες όμως δεν συνοδεύονται από τη διάθεση των απαιτούμενων ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.
 Το θέμα που ανέδειξε πρωτίστως στην εισήγησή του ο κ. Υπερήφανος ήταν το πρόβλημα της υποχρηματοδότησης της Στερεάς Ελλάδας από τα ευρωπαϊκά κονδύλια – λόγω στόχου 2, όπως συνηθίζεται να λέγεται - και η κινητοποίηση της Π.Ε.Δ. σε σχέση με το σημαντικό αυτό θέμα για την Περιφέρεια, δίνοντας παράλληλα ορισμένα στοιχεία που αποδεικνύουν την εν λόγω αδικία σε σχέση με άλλες Περιφέρειες. «Όλες οι αναλύσεις καθιστούν εμφανές ότι αδικούμαστε κατάφωρα από την ισχύουσα κατανομή των πόρων του ΕΣΠΑ. Η διεκδίκησή μας, σε καμία περίπτωση, δε στοχεύει στη μείωση των πόρων που κατευθύνονται στις υπόλοιπες Περιφέρειας, προκειμένου να αυξηθεί η κατανομή στη δική μας Περιφέρεια. Πιστεύω όμως ακράδαντα ότι και η Στερεά Ελλάδα θα πρέπει να λάβει τα ποσά που της αναλογούν, με βάση τα πραγματικά στοιχεία και όχι με βάση τον πλασματικό δείκτη του ΑΕΠ», τόνισε ο κ. Υπερήφανος.
Ο Πρόεδρος, τέλος, έκλεισε τον χαιρετισμό του με έναν σύντομο απολογισμό των δράσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. τα τελευταία 2 χρόνια και των σημαντικών αποτελεσμάτων, που επετεύχθησαν. Το Συνέδριο της Π.Ε.Δ. χαιρέτισε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος αναφέρθηκε στη μελέτη που έχει εκπονήσει η Περιφέρεια για την κατανομή των κοινοτικών πόρων καθώς και στο γεγονός ότι για πρώτη η φορά οι δύο βαθμοί της αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας συνεργάζονται τόσο στενά για τον κοινό στόχο της άρσης της υποχρηματοδότησης της Στερεάς Ελλάδας.
Επίσης οι συμμετέχοντες είχαν ακόμη την ευκαιρία να ενημερωθούν από τον πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε., κ. Γιώργο Πατούλη για τις πρώτες διερευνητικές επαφές με τον νέο Υπουργό Εσωτερικών Παναγιώτη Σκουρλέτη, στα πλαίσια του νέου Μοντέλου Διοικητικής Οργάνωσης της χώρας που αναμένεται να τεθεί διαβούλευση από το Υπουργείο.
Τη δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου - η οποία αποτέλεσε στην ουσία ημέρα εργασιών - παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν, μέσω των εισηγήσεων των Προέδρων των Θεματικών Επιτροπών της Π.Ε.Δ., όλα τα θέματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες, ενώ με τις ουσιαστικές παρεμβάσεις των συνέδρων και των άλλων συμμετεχόντων οι θέσεις αυτές διανθίστηκαν ακόμη περισσότερο, με σκοπό να κατατεθούν ως μια πλήρης, συνεκτική και απόλυτα ρεαλιστική πρόταση στο επερχόμενο συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε., που θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών, οι σύνεδροι εξέφρασαν την απόλυτη ικανοποίησή τους για την διοργάνωση και κυρίως την ουσιαστικότητα του Συνεδρίου και την σημαντική δουλειά που γίνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Θεματικές Επιτροπές της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, με συνεργατική διάθεση και ομαδικό πνεύμα.

Επανεκλογή Μπακόλα στο Εθνικό Συμβούλιο των ΑΝ.ΕΛ.

Επανεκλογή Μπακόλα στο Εθνικό Συμβούλιο των Ανεξάρτητων Ελλήνων ,για την επανεκλογή του ανάρτησε το παρακάτω κείμενο:   
Η επανεκλογή και επαναβεβαίωση της εμπιστοσύνης στο πρόσωπο μου για το Εθνικό Συμβούλιο του κινήματος μας, αποτελεί ύψιστη τιμή για το πρόσωπο μου, ειδικά όταν αυτό "έρχεται" μέσα από ένα πλήθος άξιων συνυποψηφίων, συναγωνιστών, συναδέλφων αδελφών μου. 
Αποτελεί τιμή για την Ευρυτανία να μπορεί να μετέχει και να εκπροσωπείται στο ΕΣ των Ανεξάρτητων Ελλήνων, γνωρίζοντας άπαντες τις αντικειμενικές δυσκολίες αλλά και ιδιαιτερότητες που επικρατούν στον κοινωνικοπολιτικό χάρτη του Νομού μου.
Αποτελεί πολύτιμο εργαλείο δουλειάς και προτροπής για ακόμα μεγαλύτερο αγώνα. Αγώνα διεύρυνσης και ενδυνάμωσης των Ανεξάρτητων Ελλήνων Ευρυτανίας αλλά και πάνω από όλα αγώνα επιτυχούς ανασυγκρότησης του κινήματος μας. 
Θα εργαστώ για αυτό με όλη την δύναμη της ψυχής μου. Ευχαριστώ τους συναγωνιστές μου, ευχαριστώ το κίνημα μου ολόψυχα.

Στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Π. Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας στα Καμένα Βούρλα ο Δήμαρχος Αγράφων

Στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας στα Καμένα Βούρλα βρέθηκε ο Δήμαρχος Αγράφων 
Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας στα Καμένα Βούρλα, όπου συμμετείχε και ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής. 

 Κατά το Τακτικό Συνέδριο παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν μέσω των εισηγήσεων των Προέδρων των Θεματικών Επιτροπών της ΠΕΔ, όλα τα θέματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες, τα οποία θα κατατεθούν στο επερχόμενο συνέδριο της ΚΕΔΕ στις αρχές Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2016

Περί εγκληματικότητας παλαιοτέρων χρόνων...

Γράφει ο κ. Νάκος Κορδονούρης (Νάκος Κορδονούρης )

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 

 Εν Κούλουρη τη 10η Νοεμβρίου 1894 

Προς το Σεβαστόν και Αξιότιμον Αρχηγείον Χωροφυλακής 
ΑΘΗΝΑΖΕ 
Έχω την τιμήν, να φέρω εις γνώσιν υμών τα κάτωθι. 
Χθες περί λύχνων αφάς, καιροφυλακτίσας λάθρα και υπούλως, συνέλαβον ζεύγος ερωτομανές, αποτελούμενον εκ μίας εγχωρίου νεάνιδος και ενός αλλοφύλου άρρενος εις στάσιν απρεπή, αλλά λόγω του δημοτικού σκότους και ελλείψει ιδιωτικού φαναρίου εις χείρας μου, απέδρασαν και εξακολουθούν απέδρα, αφήσαντες ακουσίως εις τον τόπον του εγκλήματος, τα τεκμήρια της ανόμου πράξεώς των, την τε γυναικείαν σκελέαν, την εγχώριον παντούφλαν και τον πήλον του αλλοφύλου άρρενος, άτινα συνέλαβον άνευ αντιστάσεως τινός. 
Ο ανήρ διετέλη ενταύθα εξ Αθηνών προσωρινώς και επί συστάσει, εις πανδοχείον και απέδρα περί το λυκαυγές κρυφίως και υπούλως, δια του πορθμείου. 
Αύριον θα επωφεληθώ της ενταύθα παγκοσμίου ζωοπανηγύρεως και θέλω προβάλλει την εγχώριον παντούφλαν εις τους πόδας των γυναικών προς αναγνώρισιν της ενόχου οικοδεσποτίσης, ταύτης κηρυχθείσης εις άγνοιαν. 
Την σκελέαν κρατώ ως πειστήριον .
 Ευπειθέστατος ο Αναφέρων Αστυνόμος 


ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΥΛΑΧΜΑΚΗΣ 
Ενωμοτάρχης

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016

Σύλλογος Καστανιωτών Ευρυτανίας , παρουσίαση βιβλίου

Ο Σύλλογος Απανταχού Καστανιωτών Ευρυτανίας , μας προσκαλεί   στην παρουσίαση του βιβλίου  του Συγγραφέα - Καθηγητή Θεολόγου κ. Ζαχαρία Γ. Ζηνέλη με τίτλο  "Η ΔΕΚΑΕΤΙΑ  ΤΟΥ  ΣΑΡΑΝΤΑ   ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΥΡΩ  ΧΩΡΙΑ ΄΄ .   
Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών  (Σίνα  και Δαφνομήλη 1α ) την Κυριακή  4  Δεκεμβρίου 2016  ώρα 10,30 π.μ. 
Καλοτάξιδο να είναι ! 

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στο Λονδίνο ...

Στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού World Travel Market, στο Λονδίνο συμμετείχε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με σκοπό την προβολή των τουριστικών πλεονεκτημάτων και υποδομών ολόκληρης της Στερεάς. Την Περιφέρεια εκπροσώπησαν, σε όλες τις επαφές που έγιναν με ξένα τουριστικά πρακτορεία και επιχειρήσεις, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Γιάννης Κοτζιάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας Αριστείδης Τασιός και ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Ταγκαλέγκας
Στην έκθεση βρέθηκαν εκπρόσωποι ενώσεων, φορέων και επιμελητηρίων που είχαν την δυνατότητα να προωθήσουν τις υπηρεσίες τους για τις απαιτήσεις του σύγχρονου διεθνούς τουρισμού σε ένα ευρύ κοινό επιχειρηματιών του κλάδου του τουρισμού.Το περίπτερο της Περιφέρειας, εντός του περιπτέρου του ΕΟΤ, επισκέφθηκε και η Υπουργός Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά η οποία ενημερώθηκε από τον κ. Κοτζιά για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού που προωθεί η Περιφέρεια στην Εύβοιας, την Ευρυτανία, τη Φθιώτιδα, τη Φωκίδα και τη Βοιωτία αλλά και για τις δράσεις ενίσχυσης του χειμερινού τουρισμού.

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

Ξεκινούν τα έργα αναβάθμισης σε τέσσερα μνημεία στη Στερεά Ελλάδα

Ξεκινούν τα έργα αναβάθμισης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και πολιτιστικής κληρονομιάς προϋπολογισμού περίπου 5,5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για έργα και παρεμβάσεις που αφορούν σε μνημεία της Βοιωτίας, της Φθιώτιδας και της Φωκίδας που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Αναλυτικά: 
 1. Αναβάθμιση Αρχαιολογικού Χώρου Ορχομενού Βοιωτίας και αποκατάσταση του Αρχαίου Θεάτρου στο πλαίσιο δημιουργίας του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού με την δημιουργία διαδρομών περιήγησης, χώρων πληροφόρησης αλλά και παρεμβάσεις προστασίας των ψηφιδωτών και όλων των μνημείων. 
 2. Αποκατάσταση Ι.Ν Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Μητροπολιτικού Ναού Αμφίσσης. Πρόκειται για ναό που αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα με έργα του διακεκριμένου ζωγράφου Σπύρου Παπαλουκά. 
 3. Ανάδειξη των ψηφιδωτών παλαιοχριστιανικού ναού επί της οδού Σπυροπούλου στην Λιβαδειά με κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης, πεζοδρόμηση των χώρων κοντά στο μνημείο και παρεμβάσεις που θα επιτρέπουν την περιήγηση αλλά και την προστασία του μνημείου. 
 4. Αποκατάσταση και ανάδειξη Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στην κοινότητα Σπερχειάδας του Δήμου Μακρακώμης. Ο ναός ανατινάχθηκε από τα στρατεύματα κατοχής στον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο και κηρύχθηκε ως μνημείο το 2000. Η ανάδειξή του προβλέπει την δημιουργία χώρων πληροφόρησης και εξυπηρέτησης των επισκεπτών, αλλά και ήπιας μορφής παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο.
 Για τη σημασία και την αναγκαιότητα των έργων αυτών μίλησε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος ενημέρωσε τους δημοσιογράφους για τον σκοπό, τον προγραμματισμό και το κόστος των έργων. 
 «Με αυτά τα πολύ σημαντικά 4 έργα, προσπαθούμε όχι μόνο να κρατήσουμε ζωντανή την ιστορία, τη μνήμη και την παράδοση μας, αλλά και να ανοίξουμε δρόμους για την αύξηση του τουρισμού σε ολόκληρη την Περιφέρεια. Σε μία περίοδο που πρέπει συνεχώς να αναζητούμε πόρους, κάνουμε τεράστια προσπάθεια να τους αξιοποιούμε έτσι ώστε να έχουμε όφελος. Η δημιουργία του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού, για παράδειγμα, είναι κάτι που σχεδιάσαμε βασιζόμενοι σε δύο άξονες, την αποκατάσταση των χώρων, αλλά και την προβολή τους. Το ίδιο κάνουμε και στην αποκατάσταση του Μητροπολιτικού Ναού της Άμφισσας με τη συντήρηση των έργων του σπουδαίου ζωγράφου Σπύρου Παπαλουκά. Έτσι ξεκινήσαμε και έτσι συνεχίζουμε να προχωρούμε. Να δημιουργούμε νέους δρόμους σε αυτό που ονομάζουμε ανάπτυξη και πρόοδο» είπε χαρακτηριστικά.

Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016

Υποτροφία 3.000,00 ευρώ από το Καραπιπέρειο Πνευματικό Ιδρυμα

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος αποφάσισε για το ακαδημ. έτος 2016-2017, τη χορήγηση μιας υποτροφίας σε Ευρυτάνα φοιτητή ή φοιτήτρια που σπουδάζει στα ΑΕΙ της χώρας. 
Η υποτροφία ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 ευρώ κατ` έτος για όλα τα υπολειπόμενα έτη σπουδών του. 
Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται στις εφημερίδες στις 2/11/2016 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν Αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι τη Δευτέρα 19/12/2016 (σφραγίδα ταχυδρομείου). 
Υπόδειγμα αίτησης υπάρχει    ΕΔΩ . 
Παράκληση η Αίτηση (μόνο) να σταλεί και με email ταυτόχρονα με την ταχυδρόμησή της. 

Η Προκήρυξη έχει ως εξής:  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 

Το Καραπιπέρειο Πνευματικό Ιδρυμα προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 : Μία υποτροφία για ήδη φοιτητή ή φοιτήτρια (όχι νεοεισαγόμενους) σε προπτυχιακό (για πρώτο πτυχίο) ή μεταπτυχιακό επίπεδο, σε οποιοδήποτε ΑΕΙ της χώρας και σε οποιοδήποτε γνωστικό πεδίο. 
Απαραίτητη προϋπόθεση οι υποψήφιοι να κατάγονται από την Ευρυτανία και η οικογένειά τους να μην έχει επαρκή οικονομικά μέσα. 
Η υποτροφία συνίσταται στο ποσό των 3.000,00 € κατ’ έτος, για όλα τα έτη σπουδών. Προϋπόθεση για τη συνέχιση της υποτροφίας στα επόμενα έτη σπουδών είναι η κανονική προαγωγή τους και μάλιστα με καλούς βαθμούς. 
Απώλεια και ενός Εξαμήνου σπουδών χωρίς σοβαρό λόγο ή χαμηλή βαθμολογία, σημαίνει διακοπή της υποτροφίας με απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος. 
Το βοήθημα θα καταβάλλεται σε δύο δόσεις των 1.500,00 €. Η πρώτη δόση μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου με την προσκόμιση από τον υπότροφο Πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας του τελευταίου Εξαμήνου, από το οποίο θα προκύπτει ότι οφείλει το πολύ δύο μαθήματα (ανεξαρτήτως ακαδημαϊκού έτους) και ότι ο μέσος όρος της βαθμολογίας των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκε επιτυχώς είναι τουλάχιστον 6,5.
 Η δεύτερη δόση θα καταβάλλεται μετά το πέρας του α’ Εξαμήνου έκαστου ακαδημαϊκού έτους, με την προσκόμιση και πάλι Πιστοποιητικού αναλυτ. βαθμολογίας και εφόσον πληρούνται οι ίδιες ως ανωτέρω προϋποθέσεις. 
Αν δεν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις η υποτροφία διακόπτεται. Ειδικότερα για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές το ετήσιο βοήθημα θα καταβάλλεται σε μία δόση, αφού τα έτη του διδακτορικού δεν διαχωρίζονται σε εξάμηνα, περί το μέσον του ακαδημαϊκού έτους. 
 Για τη λήψη του ετήσιου βοηθήματος ο υπότροφος θα προσκομίζει πιστοποιητικό της Σχολής για το έτος που βρίσκεται και βεβαίωση του εποπτεύοντος καθηγητή ότι η πρόοδος στην εκπόνηση του διδακτορικού είναι πολύ ικανοποιητική. 
Η πρώτη δόση θα καταβληθεί αμέσως μετά την έγκριση του Πρακτικού επιλογής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. 

Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει από το Δ.Σ. του Ιδρύματος με βασικά κριτήρια, πλην της καταγωγής, τις οικονομικές δυνατότητες της οικογενείας των και τη βαθμολογία του τελευταίου εξαμήνου (ή του πτυχίου για τους μεταπτυχιακούς). 
Οι προπτυχιακοί φοιτητές προηγούνται των μεταπτυχιακών σε περίπτωση ισοψηφίας. 
Η Πράξη ανακήρυξης των υποτρόφων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.karapipereio.org. 
Κατά της Πράξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση εντός 10 ημερών από της δημοσιεύσεως, απευθυνόμενη στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ιδρύματος και αποστελλόμενη ταχυδρομικά στη διεύθυνση του Ιδρύματος (βλ. τέλος παρούσης). 
Οι αποφάσεις του Δ.Σ. υπόκεινται στην έγκριση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας και του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποτροφία είναι: 
Αίτηση Βεβαίωση της οικείας Σχολής για το εξάμηνο σπουδών που παρακολουθεί και τη γενική βαθμολογία που πέτυχε στο προηγούμενο εξάμηνο σπουδών (που δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη από 6,5). Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές βεβαίωση ότι έγινε δεκτός για μεταπτυχιακές σπουδές και επίσημο αντίγραφο πτυχίου του. 
Επικυρωμένο εκκαθαριστικό Φ.Ε. της οικογενείας έτους 2016 ή 2015 ή Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 επικυρωμένη από τη ΔΟΥ ότι η οικογένειά του δεν υποβάλλει φορολ. δήλωση. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 ότι δεν έχει τύχει άλλης υποτροφίας από οποιαδήποτε πηγή για τον ίδιο σκοπό και ότι αν τύχει στο διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι την ανακήρυξή του ως υποτρόφου και την υπογραφή της σύμβασης, θα μας το γνωρίσει άμεσα. 
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η καταγωγή του από την Ευρυτανία. 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους εντός 45 ημερών από τη πρώτη δημοσίευση της παρούσας στον Τύπο, αποστέλλοντας τα δικαιολογητικά τους, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση : Καραπιπέρειο Πνευματικό Ιδρυμα, Πανόρμου 25, 115 22 Αθήνα, με την ένδειξη «Για το Πρόγραμμα υποτροφιών». 
Για τυχόν διευκρινίσεις κ. Κων/να Μουντούρη τηλ. 2102017156. Αθήνα 15 / 10 / 2016 

 Για το Καραπιπέρειο Πνευμ. Ιδρυμα 
 Ευάγγελος Παπασπύρου 
 Πρόεδρος Δ.Σ

Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2016

Συνάντηση Μπακογιάννη με τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα

Με τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία, συναντήθηκε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης. 

 Ο κ. Μπακογιάννης ενημέρωσε τον Γενικό Γραμματέα κυρίως για τις προσπάθειες που γίνονται από την Περιφερειακή Αρχή ώστε να λυθεί το θέμα της υποχρηματοδότησης της Στερεάς Ελλάδας και για τις επαφές που είχε για το θέμα με τους Ευρωπαίους Επιτρόπους στο Στρασβούργο. 
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε και το θέμα των ελλείψεων στις δομές υγείας. 

Ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε τον κ. Κουτσούμπα, τόσο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία όσο και για τις ενέργειες που γίνονται για να επιλυθούν. 
 Ο κ. Κουτσούμπας ενημερώθηκε και για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν σε υποδομές, ενώ αναδείχθηκε και η ανάγκη θωράκισης της περιοχής σε ότι αφορά την αντιπλημμυρική και αντισεισμική προστασία. 
 Στις δηλώσεις του ο Κώστας Μπακογιάννης μίλησε με θερμά λόγια για τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ τονίζοντας ότι: «Με τον κ. Κουτσούμπα μπορεί να έχουμε ιδεολογικές διαφορές αλλά μας ενώνει η Λαμία και η Στερεά Ελλάδα. Είναι δικός μας άνθρωπος και χαίρομαι πολύ που συμφωνήσαμε σε αυτά που πρέπει να διεκδικήσουμε για τον τόπο μας».

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ... ετήσια απογραφή ζωικού κεφαλαίου

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υπενθυμίζει στους αιγοπροβατοτρόφους και χοιροτρόφους της ότι, σύμφωνα με την νομοθεσία είναι υποχρεωμένοι να διενεργούν και να κοινοποιούν στην αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία ετήσια απογραφή του ζωικού κεφαλαίου των εκτροφών τους. 
Για τους κατόχους εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων , η απογραφή διενεργείται  το διάστημα των μηνών Νοεμβρίου –Δεκεμβρίου και η κοινοποίηση της στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή εκτελείται εντός προθεσμίας 30 ημερών από την διενέργεια της που δεν ξεπερνά την 15η Δεκεμβρίου. 
Για τους κατόχους εκμεταλλεύσεων χοίρων , η απογραφή διενεργείται  εντός του μηνός Δεκεμβρίου και η κοινοποίηση της στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή εκτελείται  εντός προθεσμίας 30 ημερών από την διενέργεια της . 

Οι κτηνοτρόφοι πρέπει να προσκομίσουν το ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ / ΧΟΙΡΩΝ στα Τμήματα Κτηνιατρικής ή στα κατά τόπους Αγροτικά Κτηνιατρεία της περιοχής στην οποία υπάγονται για την θεώρησή του και την καταχώρηση της απογραφής στην Ηλεκτρονική Βάση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 Η απογραφή του ζωικού κεφαλαίου μπορεί να πραγματοποιηθεί και με την χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών , μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://e-services.minagric.gr  και θα ενεργοποιηθούν από 1η Νοεμβρίου για τα αιγοπρόβατα και από 1η Δεκεμβρίου για τους χοίρους χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του αιγοπροβατοτρόφου /χοιροτρόφου στις υπηρεσίες 
Παράλειψη διενέργειας ή κοινοποίησης απογραφής, αδικαιολόγητη μεταβολή (αύξηση ή μείωση ) του ζωικού κεφαλαίου και ελλείψεις στην συμπλήρωση του μητρώου, αποτελούν παραβάσεις που επισύρουν διοικητικό ή επιτόπιο έλεγχο και επιβολή διοικητικών μέτρων (περιορισμούς, πρόστιμα κ.λ.π.) και περικοπές αποζημιώσεων από την αρμόδια αρχή πληρωμής (ΟΠΕΚΕΠΕ). 
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλούμε όλους τους κτηνοτρόφους να προβούν εγκαίρως στις προαναφερόμενες ενέργειες., 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ...Ο εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 28ης στο Δήμο Αγράφων

Με λαμπρότητα και παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, τελέστηκαν οι παρελάσεις σε όλες τις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων στο Δήμο Αγράφων. 

Στην έδρα του Δήμου, στο Κερασοχώρι, το παρόν έδωσαν ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής, ο Περιφερειακός Σύμβουλος ως εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας κ. Λάμπρος Τσιτσάνης, ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Κερασοχωρίου κ. Παναγιώτης Κουβελέτσος, η Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Κερασοχωρίου κα Μαρούλη Μαρία, οι Σχολικές Μονάδες ΤΚ Κερασοχωρίου, οι συλλογικοί φορείς Κερασοχωρίου – Κρέντης και πλήθος δημοτών.


 Όπως έχει καθιερώσει η παρούσα δημοτική αρχή, πραγματοποιήθηκε και φέτος, η ανάγνωση των ονομάτων των πεσόντων Αγραφιωτών ως ελάχιστος φόρος τιμής στην μνήμη τους, ενώ κατάθεση στεφάνων ως είθισται, έγινε από τους προαναφερθέντες επίσημους προσκεκλημένους. 


 Αντίστοιχες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στις έδρες όλων των Δημοτικών Ενοτήτων, όπου παρόντες ήταν οι κατά τόπους Αντιδήμαρχοι.


Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016

Μπακογιάννης ...Όποιος δεν μπορεί, να πάει σπίτι του

«Δεν πάει άλλο, το νοσοκομείο Λαμίας είναι ξεχασμένο και από την Υγειονομική Περιφέρεια και από το κεντρικό Κράτος» τόνισε στις δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης, μετά την επίσκεψή του, μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας και περιφερειακούς συμβούλους στο Νοσοκομείο Λαμίας, αλλά και την έκτακτη συνάντηση που ζήτησε και είχε νωρίς το πρωί με τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό. 

 Ο κ. Μπακογιάννης μίλησε με τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και την διοίκηση του νοσοκομείου Λαμίας που υπολειτουργεί λόγω των σημαντικών ελλείψεων. 
«Το θέμα είναι, πέρα από ιδεολογίες και πάνω από κόμματα, να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να εξασφαλίσουμε το αυτονόητο για τους πολίτες, την Υγεία. Να κάνουμε πράξη την προσταγή του Συντάγματος για την ισότητα όλων των πολιτών, γιατί, δυστυχώς, όταν οι πολίτες της Στερεάς Ελλάδας δεν απολαμβάνουν τις υπηρεσίες της Δημόσιας Υγείας, δεν είναι ίσοι έναντι των υπολοίπων. Θέλω όμως να στείλω και ένα μήνυμα: όποιος δεν μπορεί να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν , να πάει σπίτι του» πρόσθεσε.

Έκτακτη συνάντηση Μπακογιάννη με τον υπουργό Υγείας για το Νοσοκομείο Λαμίας

Για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο Λαμίας, που έχουν ως συνέπεια την καθημερινή ταλαιπωρία των πολιτών ολόκληρης της Στερεάς Ελλάδας, ενημέρωσε σήμερα το πρωί τον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης. 

 Ο κ. Μπακογιάννης, κατά την έκτακτη συνάντηση που ζήτησε ο ίδιος, εξέθεσε συγκεκριμένα προβλήματα του νοσοκομείου που αφορούν στην υποστελέχωσή του σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, στην έλλειψη βασικών επιστημονικών ειδικοτήτων, στην έλλειψη υλικών και φαρμάκων, αλλά και στις οριακές συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργούν τα μηχανήματα του. 

 «Ο κόμπος έφτασε στο χτένι και ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Η κατάσταση στο νοσοκομείο της Λαμίας δεν είναι απλά δύσκολη ή προβληματική, είναι επικίνδυνη. Το κεντρικό κράτος πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του για τα κλειστά χειρουργεία, για το γεγονός ότι υπάρχουν πολίτες που κάνουν εκατοντάδες χιλιόμετρα για να εξυπηρετηθούν και για την υπολειτουργία του νοσοκομείου που εξυπηρετεί δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους από όλη την Περιφέρειά μας. Έχουμε αποδείξει ότι είμαστε δίπλα σε όποια προσπάθεια στήριξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε καθεστώς εγκατάλειψης» τόνισε ο κ. Μπακογιάννης, σε δηλώσεις του για το θέμα του νοσοκομείου και πρόσθεσε: 
«Σήμερα, για ακόμη μία φορά, θα είμαι εκεί, στο νοσοκομείο και θα πηγαίνω μέχρι να δοθούν οι λύσεις που χρειάζονται για να έχουν οι πολίτες μας τις υπηρεσίες υγείας που δικαιούνται».

Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016

Διήμερο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ε.Δ. στα Καμένα Βούρλα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Στερεάς Ελλάδας αποφάσισε ομόφωνα τη διοργάνωση διήμερου Τακτικού Συνεδρίου, στις 11-12 Νοεμβρίου 2016, στα Καμένα Βούρλα (Ξενοδοχείο GALINI). 

Στο Συνέδριο θα συζητηθούν εφ’ όλης της ύλης τα θέματα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες γενικότερα, ενώ θα υπάρξει διακριτή ενότητα για τα θεσμικά και τα οικονομικά των Ο.Τ.Α. με στόχο να διεξαχθεί γόνιμος διάλογος και να προταθούν τεκμηριωμένες λύσεις για την συνολική αναβάθμιση του ρόλου των Δήμων, στο νέο Μοντέλο Διοικητικής Οργάνωσης της χώρας που επεξεργάζεται το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

Σας καλώ, να παραστείτε και να καλύψετε δημοσιογραφικά τις εργασίες του Συνεδρίου, όπου θα τεθούν επί χάρτου οι προτεραιότητες και οι τεκμηριωμένες προτάσεις των Δήμων μας για την άρση των χρόνιων παθογενειών της Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, τη συνολική της αναβάθμιση και την παράλληλη ανάπτυξη του τόπου μας, της Στερεάς Ελλάδας. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας 

 ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 
    Δήμαρχος Ορχομενού


Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016 
17.30 – 18.00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
18.00 – 19.30 ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ – ΟΜΙΛΙΕΣ – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 
18.00 – 18.10 Χαιρετισμός Δημάρχου Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου, κ. Συκιώτη 
18.10 – 18.20 Χαιρετισμός Προέδρου Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, κ. Λουκά Υπερήφανου, Δημάρχου Ορχομενού 
18.20 – 18.30 Χαιρετισμός Προέδρου Κ.Ε.Δ.Ε., κ. Γιώργου Πατούλη 
18.30 – 18.40 Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Κωνσταντίνου Μπακογιάννη 
18.40 – 19.10 Χαιρετισμός των εκπροσώπων των Κομμάτων 
 19:10 – 19:30 Ομιλία και κήρυξη εργασιών συνεδρίου από τον Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή 
19:30 Διακοπή εργασιών 20:00 Δείπνο 

Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016 

09:30 – 10:00 Προσέλευση Συνέδρων και παρατηρητών 
10:00 – 11:30 Εισηγήσεις των Προέδρων των Θεματικών Επιτροπών της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας 11:30 – 12:15 Συζήτηση - Παρεμβάσεις συνέδρων 
12:15 – 12:30 Διάλλειμα - Coffee Break 
12:30 – 13:00 Θεσμικά – Οικονομικά των Ο.Τ.Α. 
13:00 – 14:00 Συζήτηση - Παρεμβάσεις συνέδρων 
14:00 Ολοκλήρωση συζήτησης 
14:00 – 14:30 Έκδοση Ψηφισμάτων – Αποφάσεων Συνεδρίου 
14:30 Λήξη Εργασιών Συνεδρίου – Γεύμα