Ελάτε στην παρέα μας !

Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ : Απάντηση Δημάρχου Αγράφων σε συκοφαντικά σχόλια

Με αφορμή τη συνάντηση στη Λαμία Φθιώτιδας, στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, η οποία και έλαβε χώρα στις 13 Οκτωβρίου 2018 με φορείς και θεσμούς στην οποία συμμετείχα προκειμένου για τη συζήτηση της πρωτοβουλίας δημιουργίας κινηματογραφικής ταινίας για τη ζωή και τη δράση του Αγραφιώτη Σαρακατσάνου πολέμαρχου Αντώνη Μακρυγιάννη - ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ, ο παλιός αυτοδιοικητικός σύντροφος και καθημερινός υβριστής μου κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, κ. Ευάγγελος Κατσιφός, εμφανίστηκε στα κοινωνικά δίκτυα επικοινωνίας (facebook) με ανεπίτρεπτους χαρακτηρισμούς σε βάρος εμού και του θεσμικού μου ρόλου ως Δημάρχου Αγράφων, άνευ προσωπικού λόγου και αφορμής. 
Προς τον κ. Ευάγγελο Κατσιφό, απαντώ με θλίψη με τον στίχο του Κώστα Βάρναλη : 
 πού ΄σαι νιότη πού δειχνες 
πως θα γινόμουν άλλος. 
(Κώστα Βάρναλη 
«Ποιητικά», Κέδρος 1956) 
Εύχομαι τα καλλίτερα στην προσωπική και οικογενειακή ζωή του κ. Κατσιφού με την ελπίδα να είναι η τελευταία φορά που ασχολούμαι μαζί του. 
Εύχομαι από καρδιάς να μην με αναγκάσει να επανέλθω, άλλως κι εγώ όντας σε δυσάρεστη θέση θα επιφυλαχθώ παντός νόμιμου δικαιώματος εμού προσωπικά και πρωτίστως της διοικητικής θέσης ευθύνης του Δημάρχου Αγράφων, η οποία μου ανατέθηκε και υπηρετείται με βάση τη συνταγματικά προβλεπόμενη λαϊκή εντολή Αρχαιρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 Ο Δήμαρχος Αγράφων 

 Θεόδωρος Μπαμπαλής


Η σελίδα μας, αν υπάρξει απάντηση από τον κ. Κατσιφό θα τη δημοσιεύσει ευχαρίστως .

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ :Εισοδηματική Ενίσχυση Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών

Έως 30 Οκτωβρίου η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών 
Με το υπ’ αριθμ.πρωτ. 53570/03-10-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών γνωστοποιείται ότι η υποχρέωση για την παραλαβή των δικαιολογητικών και την πληρωμή της Εισοδηματικής Ενίσχυσης Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών παραμένει μέχρι 30/10/2018 στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. 
 Προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των Δημοτών μας, που δικαιούνται την ανωτέρω εισοδηματική ενίσχυση, σας ενημερώνουμε πως τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Αγράφων (Άγραφα, Ραπτόπουλο, Γρανίτσα, Δυτ. Φραγκίστα και Κερασοχώρι) συγκεντρώνουν τις αιτήσεις με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά και τα αποστέλλουν συγκεντρωτικά για έλεγχο. Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων κρατών-μελών της Ε.Ε., των οποίων τα μέλη κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται από την Οδηγία 85/148/ΕΟΚ. 
Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται από τις διατάξεις της με αριθμ. 2/37653/0020/08-07-2002 (ΦΕΚ Β/903), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 2/69477/0020/21-09-2009 (ΦΕΚ Β/2108) Κοινή Υπουργική Απόφαση. 
 Συγκεκριμένα το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται: 
Α) σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) 

και Β) σε τριακόσια (300) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700,00 €). 
 Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων από κάθε πηγή. 
Η παραπάνω κατά περίπτωση εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται αυτή. Βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η «οικογένεια» και όχι η στέγη, η οποία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή και κοινή. 
Ως «οικογένεια» θεωρούνται: οι σύζυγοι μόνο ή και με τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα) που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο- αρχηγό της οικογένειας. 
Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και οι μονογονεϊκές οικογένειες. 
Τα μεμονωμένα άτομα δεν αποτελούν «οικογένεια» (για να αποτελούν οικογένεια απαιτούνται πάνω από δύο μέλη). 
 Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ κάθε ημερολογιακό έτος με την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών: 
  • Αίτηση του δικαιούχου [ στην οποία θα φαίνονται ευδιάκριτα τα στοιχεία του: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), ΑΜΚΑ, Αριθμός Τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ ]. 
  • Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ. 
  •  Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2017, για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (αφορά εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1-31/12/2017). 
  •  Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1, έτους 2018 για εισοδήματα έτους 2017).  Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια για το ίδιο έτος. 
  •  Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας. 
  • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης όπου να διαφαίνεται ευκρινώς το IBAN. 
 Ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, μέχρι 30 Οκτωβρίου 2018: 
• Στο Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας με ταχυδρομική διεύθυνση: Ναπ. Ζέρβα 3 - Καρπενήσι, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2237025023. 
• Στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Αγράφων. Σημειώνεται ότι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών συνδράμουν ΜΟΝΟ ως προς την υποδοχή των αιτήσεων και τον δικαιολογητικών και την αποστολή τους στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίες έχουν και την ευθύνη για τον τελικό έλεγχο της πληρότητάς τους.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Παρασκευή 26 Οκτωβρίου μέχρι Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018 
-Γενικός σημαιοστολισμός από την 8η πρωινή της 26ης μέχρι τη δύση του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου, καθώς και φωταγώγηση τις βραδινές ώρες της 27ης και 28ης Οκτωβρίου όλων των Δημοτικών Καταστημάτων των Δημοτικών Ενοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων. 
-Ομιλίες σε ειδικές συγκεντρώσεις στα σχολεία. 
Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018
Ώρα 07:30΄: Χαιρετισμός της ημέρας με κωδωνοκρουσίες. 
Ώρα 08:00΄: Έπαρση σημαίας στο Δημοτικό Κατάστημα από την Υπηρεσία του Δήμου Αγράφων . 
Ώρα 10:00΄: Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής , από τον ιερέα Κερασοχωρίου, Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από την καθηγήτρια του Γυμνασίου - Λυκείου Κερασοχωρίου κα. Γαλάτη Αργυρώ. 
Ώρα 10:30΄: Επιμνημόσυνη δέηση στην πλατεία του χωριού «ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΛΗΣ» . 
-Εκφώνηση ονομάτων των ηρωικά πεσόντων Αγραφιωτών κατά το έπος 1940-41 
Ώρα 10:50΄: Κατάθεση Στεφάνων από τους : 
Δήμαρχο Αγράφων 
Βουλευτή Ευρυτανίας 
Εκπρόσωπο Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας 
Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Αγράφων 
Πρόεδρο Τ.Κ. Κερασοχωρίου 
Γυμνάσιο και Λύκειο Κερασοχωρίου 
Δημοτικό Σχολείο Κρέντης 
Νηπιαγωγείο Κρέντης 

-Τήρηση ενός λεπτού σιγής. 
-Εθνικός Ύμνος. 
Ώρα 11:00΄:Παρέλαση μαθητών Γυμνασίου – Λυκείου , Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου . 
Ώρα 18:00΄:Υποστολή της σημαίας. Παρακαλούνται να ρυθμίσουν τα σχετικά: 
• Με την ιεροτελεστία ο εφημέριος του Κερασοχωρίου . 
• Με τη Δημόσια Τάξη ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Αγράφων. 
• Με τη στέψη των Ηρώων και την παρέλαση των μαθητών υπεύθυνη η Διευθύντρια του Γυμνασίου και Λυκείου Κερασοχωρίου κα. Βασιλική Σιούτα. 

Τελετάρχης ορίζεται η κα. Φεγγούλη Βασιλική Παρακαλούνται να παραβρεθούν : 
• Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρπενησίου κ.κ. Γεώργιος. 
• Ο Αρχιερατικός Επίτροπος Αγραίων. 
•Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Μπακογιάννης Κωνσταντίνος. 
• Ο Αντιπεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Τασιός Αριστείδης. 
• Ο Βουλευτής Ευρυτανίας κ. Κοντογεώργος Κων/νος. 
• Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. 
• Οι Αντιδήμαρχοι . 
• Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι. 
• Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. 
• Οι Τοπικοί Σύμβουλοι. 
• Οι Υπάλληλοι του Δήμου Αγράφων . 
• Οι προϊστάμενοι υπηρεσιών ΝΠΔΔ Οργανισμών και Τραπεζών . 
• Οι Υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας στο Δήμο μας και οι εν αποστρατεία με στολή κατά ιεραρχική τάξη. 
• Εκπρόσωποι της Εθνικής Αντίστασης. • Οι Πρόεδροι άλλων Συνεταιριστικών Οργανώσεων. 
• Οι Πρόεδροι άλλων Σωματείων και Συλλόγων. 
• Οι αντιπρόσωποι Τύπου. 
• Οι κάτοικοι του Δήμου Αγράφων. 
• Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 

 Το πρόγραμμα αυτό να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών Ενοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων και επέχει θέση επίσημης πρόσκλησης. Αντίστοιχη εφαρμογή του προγράμματος θα ισχύσει και στις έδρες των τέως Δήμων Αγράφων – Απεραντίων - Ασπροποτάμου και Φραγκίστας 
Παρακαλούνται να ρυθμίσουν τα σχετικά οι κατά τόπους φορείς . 
Εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε όλα τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου μας με την φροντίδα των Προέδρων και Εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων , οι οποίοι μπορούν να περιλάβουν και άλλες σχετικές εκδηλώσεις που θα εμπλουτίζουν το πρόγραμμα... 

Οκτώβριος μήνας πρόληψης του καρκίνου του μαστού .

Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Δωρεάν γεύματα και φέτος σε σχολεία της Στερεάς Ελλάδας

Την έναρξη του προγράμματος για την διανομή δωρεάν γευμάτων σε σχολεία ανακοίνωσε σήμερα ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης. 
 Για ακόμη μία χρονιά, η Περιφέρεια συνεργάζεται με το ινστιτούτο "Prolepsis" και υλοποιούν το πρόγραμμα «ΔΙΑΤΡΟΦΗ» που απευθύνεται σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Στερεάς Ελλάδας. 
 Η Περιφέρεια έκρινε επιβεβλημένη την υλοποίηση του προγράμματος και για τη φετινή σχολική περίοδο και το χρηματοδοτεί πλήρως, στο πλαίσιο του πακέτου δράσεων που κάνει για την στήριξη των οικογενειών με οικονομικά προβλήματα και την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων. 
 Σκοπός του προγράμματος είναι η καθημερινή παροχή, σε όλους τους μαθητές των σχολείων που συμμετέχουν, ενός δωρεάν υγιεινού γεύματος αλλά και η προώθηση της υγιεινής διατροφής στους μαθητές και τις οικογένειές τους, μέσω διανομής εκπαιδευτικού υλικού. 
 Ο κ. Μπακογιάννης, μετά την ανακοίνωση του προγράμματος, δήλωσε ότι η Περιφέρεια θα συνεχίσει, με κάθε τρόπο, να στηρίζει όλους εκείνους που βιώνουν την πιο σκληρή πλευρά της πραγματικότητας, με σεβασμό και αξιοπρέπεια. «Αυτός είναι ο λόγος που οι άνθρωποι της Περιφέρειας παίρνουν πρωτοβουλίες, οργανώνουν δράσεις και προσπαθούν να αποδείξουν έμπρακτα ότι αυτές οι οικογένειες δεν είναι μόνες τους. 
Ότι είμαστε δίπλα τους και παλεύουμε καθημερινά για να τους παρέχουμε αυτά που πρέπει. 
Τα χρήματα με τα οποία χρηματοδοτούμε το πρόγραμμα αυτό, προέρχονται από τον εξορθολογισμό και την τάξη που βάλαμε στα οικονομικά της Περιφέρειας. Και αυτός είναι ακόμη ένας λόγος που είμαστε χαρούμενοι. Οι προσπάθειές μας πιάνουν τόπο», τόνισε.

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018

ΣΥΡΙΖΑ Στερεάς Ελλάδας: Ομόφωνη στήριξη της υποψηφιότητας του Δημήτρη Αναγνωστάκη

Ανακοίνωση της Περιφερειακής Συντονιστικής Επιτροπής Στερεάς Ελλάδας ΣΥΡΙΖΑ 
Την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018, στη Λιβαδειά, συνεδρίασε η Περιφερειακή Συντονιστική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ της Στερεάς Ελλάδας, με θέμα την πρόταση προς την Κ.Ε. για τον επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης που θα μπορούσε να υποστηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ, στις Περιφερειακές Εκλογές του Μαΐου 2019, στα πλαίσια της τακτικής και στρατηγικής για τις Αυτοδιοικητικές εκλογές, που ήδη έχει συζητήσει. 

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος οι 5 Συντονιστές των Νομαρχιακών Επιτροπών, οι εκλεγμένοι για την Περιφερειακή Συντονιστική Επιτροπή από τις Νομαρχιακές συνδιασκέψεις, οι Βουλευτές της Στερεάς Ελλάδας και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. 
Στη συνεδρίαση έγινε συζήτηση επί των υποψηφιοτήτων που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους επί αυτού, δημόσια ή όχι. 
 Έγινε πλήρης και ουσιαστικός δημοκρατικός διάλογος γι’ αυτές ως προς το ποιος, καλύτερα και νικηφόρα, μπορεί να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της Αυτοδιοίκησης, του λαού της Στερεάς Ελλάδας και την πολιτική αντίληψη του κόμματος για το σύγχρονο ρόλο της περιφερειακής διοίκησης. 
Αποφασίστηκε ομόφωνα ότι η ανεξάρτητη, προοδευτική, αυτοδιοικητική υποψηφιότητα του Δημήτρη Αναγνωστάκη, αποτελεί τη βέλτιστη λύση, ικανοποιεί κατά τον καλύτερο τρόπο τις απαιτήσεις της παρούσας εκλογικής μάχης κι ως εκ τούτου προκρίνεται και προτείνεται στην Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ που θα πάρει και την τελική απόφαση, από την Περιφερειακή Συντονιστική Επιτροπή.

Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ :Στη Βουλή ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής

Στη Βουλή ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης εκσυγχρονισμού του Μουσείου Βίνιανης Σ
ήμερα υπογράφηκαν οι προγραμματικές συμβάσεις με τις οποίες η Βουλή αναλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό των Μουσείων Εθνικής Αντίστασης σε Κορυσχάδες και Βίνιανη. 
Για το λόγο αυτό βρέθηκε στη Βουλή ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής, παρουσία του προέδρου της Βουλής κ. Νίκου Βούτση, του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνου Μπακογιάννη, του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κ. Αριστείδη Τασιού και του Δημάρχου Καρπενησίου κ. Νικόλαου Σουλιώτη. 

 Στο σχετικό Δελτίο Τύπου η Βουλή αναφέρει μεταξύ άλλων: 
 «Η Βουλή των Ελλήνων συμβάλλει στη διαμόρφωση έργων μεγάλης πολιτιστικής σπουδαιότητας στη Στερεά Ελλάδα, έργα τα οποία θα αποτελούν σημεία αναφοράς, επισκεψιμότητας, διδαχής, ιστορικής γνώσης και διαμόρφωσης ιστορικής κουλτούρας, κυρίως για τα παιδιά, τους νέους, τις νέες γενιές». 
Αυτό δήλωσε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικόλαος Βούτσης, κατά την υπογραφή των προγραμματικών συμβάσεων με τις οποίες η Βουλή αναλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό και την οργάνωση δύο ιστορικών μουσείων της Εθνικής Αντίστασης, στις Κορυσχάδες και την Παλαιά Βίνιανη Ευρυτανίας. 

Στην υπογραφή των συμβάσεων συνεργασίας παρέστησαν ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κώστας Μπακογιάννης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός, ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Νίκος Σουλιώτης, ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής, η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού κ. Μαρία Ανδρεαδάκη Βλαζάκη, ο κ. Πέτρος Κόκκαλης από το Ίδρυμα Κόκκαλη και ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής κ. Κώστας Αθανασίου, ο οποίος υπέγραψε τις συμβάσεις εκ μέρους της Βουλής. 

Ο Πρόεδρος της Βουλής χαρακτήρισε εμβληματική την υπογραφή των προγραμματικών συμβάσεων για τα έργα σε Κορυσχάδες και Βίνιανη, τονίζοντας πως «δύο χρόνια εργαζόμαστε για την υλοποίηση αυτής της συνεργασίας και το ζήτημα έχει προσεγγιστεί επιστημονικά και από κάθε άποψη με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει την ευρύτατη δυνατή απήχηση, προκειμένου να αποδοθεί η ελάχιστη οφειλόμενη τιμή σε όλους όσους, τα πολύ δύσκολα χρόνια, έδωσαν όλο τους το είναι». 
Ο κ. Βούτσης χαρακτήρισε τη χρονική συγκυρία υπογραφής των συμβάσεων ως «αγαθή τύχη» καθώς, όπως είπε, «είναι μέσα στην περίοδο των δύο-τριών εβδομάδων που θα γιορτάσουμε την επέτειο του “Αθήνα Ελεύθερη”, δηλαδή την απελευθέρωση της χώρας από τη γερμανική κατοχή στις 12 Οκτώβρη 1944». 

Όπως υπογράμμισε, «η απελευθέρωση δεν προήλθε από μία ξαφνική αλλαγή του συσχετισμού των δυνάμεων διεθνώς ή από το γεγονός ότι έχασε ο Άξονας τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Προήλθε κυρίως, σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, από χιλιάδες αντιστασιακές πράξεις, από την κινητοποίηση ενός ολόκληρου λαού σε κάθε γωνιά της χώρας και βέβαια στην καρδιά της Αντίστασης που παλλόταν στην Ευρυτανία αλλά και αλλού». 
Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου ευχαρίστησε τις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές της περιοχής, το Ίδρυμα Κόκκαλη για τη συμβολή του στο έργο και δήλωσε περήφανος που η Βουλή των Ελλήνων συμβάλλει σε μια τόσο σημαντική προσπάθεια. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Κώστας Μπακογιάννης, τόνισε: «Αυτό που κάνουμε σήμερα είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα μπροστά, για πολλούς λόγους. 
Όπως ξέρετε, η Ευρυτανία, ο τόπος μας, ήταν ένα πεδίο μάχης. Κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου, κύλησε πάρα πολύ αίμα. Πολλοί από εμάς, γενιές ολόκληρες, έχουμε δώσει τη μάχη για την εθνική συμφιλίωση και την εθνική ενότητα, ο καθένας από το μετερίζι του, χωρίς ποτέ, βεβαίως, να αποποιηθούμε των ιδεολογικών μας καταβολών ή των πολιτικών μας προελεύσεων. 

Με γενναιότητα παλέψαμε για την ανάγκη για διάλογο, για την ανάγκη να μάθουμε επιτέλους να συνυπάρχουμε, ακόμα και αν διαφωνούμε». 
Όπως σημείωσε ο κ. Μπακογιάννης, «η συνεργασία με τη Βουλή, το Ίδρυμα της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, το Ίδρυμα Κόκκαλη και το Υπουργείο Πολιτισμού έχει υπάρξει πραγματικά εξαιρετική, όχι μόνο γιατί φτάσαμε στα ίδια τα έργα, εξασφαλίζοντας τη χρηματοδότησή τους, αλλά και επειδή μαζί καταφέραμε να καταλήξουμε σε έναν οδικό χάρτη και να εγγυηθούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο τη βιωσιμότητα της προσπάθειάς μας. 
Γι’ αυτό έχουμε δημιουργήσει και ένα νομικό σχήμα, ένα δίκτυο μουσείων, το οποίο μπορεί να τονώσει την επισκεψιμότητα και να βοηθήσει στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής». 
Εκπροσωπώντας το Υπουργείο Πολιτισμού, η Γενική Γραμματέας κ. Μαρία Ανδρεαδάκη Βλαζάκη εξέφρασε τη χαρά της για την υπογραφή των προγραμματικών συμβάσεων, επισημαίνοντας πως «το Υπουργείο έχει βάλει ψηλά σε αυτήν την προγραμματική περίοδο το θέμα της Ευρυτανίας, καθώς, σε συνεργασία με τον κύριο Περιφερειάρχη, για πρώτη φορά γίνονται αρκετά έργα στην περιοχή». 
Η κ. Ανδρεαδάκη Βλαζάκη εξέφρασε την πεποίθηση πως «θα φανούν πολύ περισσότερα πράγματα από το παρελθόν της Ευρυτανίας» υπογραμμίζοντας ότι «η ιστορική μνήμη είναι η σημαία του Υπουργείου Πολιτισμού».

Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας:Η Περιφέρεια βάζει τέλος στο τεράστιο πρόβλημα της άρδευσης

Σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι αγρότες της Στερεάς Ελλάδας παρεμβαίνει η Περιφέρεια, δίνοντας λύση στη ανισοκατανομή μεταξύ διαθεσιμότητας και ζήτησης του νερού για αρδευτική χρήση. 
 Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης, η Περιφέρεια εξέδωσε πρόσκληση για έργα προϋπολογισμού 12.670.000 ευρώ με σκοπό να δημιουργηθούν υποδομές μέσω των οποίων θα γίνεται καλύτερη παρακολούθηση της κατανάλωσης του αρδευτικού νερού και θα ελέγχονται οι μέθοδοι άρδευσης για την βελτίωση της αποδοτικότητας.
 Το σχέδιο της Περιφέρειας προβλέπει έργα που θα ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες νερού αλλά θα κάνουν και τις διαθέσιμες ποσότητες πλήρως εκμεταλλεύσιμες από τους αγρότες. Ο κ. Μπακογιάννης, στην ενημέρωση που έκανε για την συγκεκριμένη πρόσκληση, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις στις οποίες αφορά και είναι: 
 • Ο εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων δικτύων άρδευσης καθώς και των σχετικών υποστηρικτικών τους υποδομών. 
 • Η ανακαίνιση και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 
 • Η χρήση ανακυκλωμένων υδάτων 
 • Η ταμίευση νερού και συνοδών αρδευτικών δικτύων. 
 • Ο τεχνητός εμπλουτισμός υπόγειων υδάτων σε ανακαίνιση δικτύου από γεωτρήσεις 
 Μιλώντας για την πρόσκληση, ο κ. Μπακογιάννης αναφέρθηκε στην σημασία των έργων αυτών, λέγοντας χαρακτηριστικά: 
«Πολλά χρόνια χαμένα και πολλές θεωρίες για ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. 
Ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πράξη και να μπει ένα τέλος στην ταλαιπωρία των αγροτών, αλλά και να φέρουμε μία ισορροπία στην δραστηριότητά τους σε σχέση με το περιβάλλον. 
Προχωράμε σε χρηματοδότηση έργων που έχουν ως στόχο να εξασφαλίζουν νερό όταν οι αγρότες το χρειάζονται και να βάζουν σε τάξη τη χρήση των υδάτινων πόρων. Όταν επενδύεις στον πρωτογενή τομέα, όπως εμείς, πρέπει να του δημιουργήσεις και τις συνθήκες για να μπορεί να αποδίδει. Αυτό κάνουμε» 
 Όσον αφορά στο περιεχόμενο της πρόσκλησης, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας ενημέρωσαν για τον ελάχιστο προϋπολογισμό των υποβαλλόμενων πράξεων, που ορίζεται στο ποσό των 200.000,00 € και το μέγιστο που ορίζεται στο ποσό των 2.200.000,00 €.

Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2018

16 Συμβούλιο Π.Ε.Δ.: Νομοθετική ρύθμιση για τη δρομολόγηση ίδρυσης Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας

“Η Π.Ε.Δ. συμμετέχει στην ηλεκτρονική διαβούλευση του σ/ν «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο κ.ά. διατάξεις» και συνεχίζει να διεκδικεί την ίδρυση του Δελφικού Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ”. 

 Στη Λαμία συνεδρίασε την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, με θέμα τη συζήτηση για τη συμμετοχή της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας στην ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση του σ/ν «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο κ.ά. διατάξεις». 
O Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, κ. Υπερήφανος, αφού αναφέρθηκε στη σημαντικότητα της ίδρυσης ενός αυτοδιοίκητου και ενιαίου Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας για την Περιφέρεια και τις τοπικές κοινωνίες μας ανέφερε: 
«Την ερχόμενη Δευτέρα ολοκληρώνεται η ηλεκτρονική διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης για το νομοσχέδιο στο οποίο προβλέπεται η κατάργηση και ο διαμελισμός του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. 
Εμείς ως ΠΕΔ και ως Δήμοι δεν κληθήκαμε να συμμετάσχουμε σε καμία επίσημη διαβούλευση, όπως είχε δεσμευθεί ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Γαβρόγλου. 
Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να παραμείνουμε σταθεροί στη θέση μας για την ίδρυση του Δελφικού Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας. 
Το Υπουργείο επέλεξε τη στρατηγική του “διαίρει και βασίλευε” και οφείλουμε να στηλιτεύσουμε τη στάση του. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους Δημάρχους που παρέμειναν σταθεροί στη διεκδίκηση ίδρυσης Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, έχοντας Περιφερειακή συνείδηση και όχι τοπικιστικές σκοπιμότητες, παρά τις αλλεπάλληλες παρασκηνιακές κινήσεις του Υπουργείου». 
 Το Δ.Σ. μετά τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε κατέληξε στην παρακάτω απόφαση (κατά πλειοψηφία): 

Α. Τη συμμετοχή της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας στην ηλεκτρονική διαβούλευση του σ/ν «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο κ.ά. διατάξεις» με την κατάθεση της πρότασης για το Δελφικό Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, την οποία εκπόνησε η Ομάδα Τεκμηρίωσης, που όρισε η ΠΕΔ, υπό τον ομότιμο καθηγητή κ. Γιάννη Πανούση, με σκοπό να αποτελέσει τη βάση για τη μετεξέλιξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Στερεά Ελλάδα. 

Β. Σε σχέση με το περιεχόμενο του υπό διαβούλευση σ/ν, η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας: 
• Δηλώνει την πλήρη αντίθεσή της στην κατάργηση του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και ζητά την μετεξέλιξή του σε ένα ενιαίο, αυτόνομο και αυτοδύναμο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας. 
• Καταθέτει στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διαβούλευσης την απόφαση του ΔΣ περί «σύγκρισης – αξιολόγησης προτάσεων (ΕΚΠΑ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ΓΠΑ) για την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Στερεά Ελλάδα» για να αναδειχθεί η υπεροχή της πρότασης ίδρυσης ενός ενιαίου, αυτοδύναμου και αυτόνομου Πανεπιστημίου. 
• Αποσαφηνίζει ότι δεν υπήρξε καμία διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, την αυτοδιοίκηση και τους άλλους φορείς, όπως είχε δεσμευθεί ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, παρά τις πολλαπλές πρωτοβουλίες της Π.Ε.Δ., απαξιώνοντας τον θεσμό της αυτοδιοίκησης και τους πολίτες, που εκπροσωπεί. 
Ζητά άμεση νομοθετική ρύθμιση για τη δρομολόγηση ίδρυσης Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας.

Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2018

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Ενθουσιασμένη η Ευρωπαία Επίτροπος από τα έργα στην Στερεά Ελλάδα

Την ικανοποίησή της για την πορεία των έργων που πραγματοποιεί η Περιφέρεια, εξέφρασε η Ευρωπαία Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής Corina Cretu που σήμερα επισκέφθηκε τη Στερεά Ελλάδα. Την κ. Cretu υποδέχθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό Λιανοκλαδίου ο Περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης. 

 Η κ. Cretu, αφού ενημερώθηκε για τα μεγάλα έργα που έχουν ολοκληρωθεί στην Περιφέρεια και εκείνα που βρίσκονται σε εξέλιξη, ξεναγήθηκε από τον Περιφερειάρχη στο ολοκληρωμένο έργο της παράκαμψης Μακρακώμης

Ένα έργο προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ που άλλαξε ριζικά την καθημερινότητα των κατοίκων, έκανε τις μετακινήσεις στην περιοχή ταχύτερες και ασφαλείς και διευκόλυνε την σύνδεση της Δυτικής Φθιώτιδας και της Ευρυτανίας με τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα. 
 Η επίσκεψη στην παράκαμψη της Μακρακώμης προκάλεσε το ενδιαφέρον της Ευρωπαίας Επιτρόπου για την λειτουργικότητα του έργου και για τις λύσεις που έδωσε η ολοκλήρωσή του, καθώς αποτελεί κομμάτι της Εθνικής Οδού που συνδέει την ΠΑΘΕ με τη Δυτική Ελλάδα και την Ιόνια Οδό

 Ο κ. Μπακογιάννης ενημέρωσε την Επίτροπο για τα επόμενα βήματα που γίνονται από την Περιφέρεια για την ολοκλήρωση του οδικού άξονα της περιοχής, με δύο μελέτες προϋπολογισμού 8,6 εκατ. ευρώ που αφορούν στην κατασκευή του τμήματος Λαμία-Καστρί και Νεοχωράκι-Σύραγγα-Τυμφρηστού. 
 Η ξενάγηση της κ. Cretu ολοκληρώθηκε με την επίσκεψή της σε ιδιωτική επιχείρηση που χρηματοδοτήθηκε με πόρους από το ΕΣΠΑ, όπου ο Περιφερειάρχης παρουσίασε στην Επίτροπο όλες τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις της Περιφέρειας για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. 
 «Είμαι πολύ χαρούμενος που σήμερα, η κ. Cretu βρίσκεται για ακόμη μία φορά στη Στερεά Ελλάδα και μπορεί να διαπιστώσει την πρόοδο που κάνει η Περιφέρειά μας στην υλοποίηση των έργων. Μπορεί να ενοχλούμε συνεχώς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά έχουμε λόγους και αυτό φαίνεται. Διεκδικούμε χρήματα που πιάνουν τόπο. 
Η παράκαμψη Μακρακώμης, ένα ολοκληρωμένο τμήμα ενός ευρύτερου έργου, μιας γέφυρας ζωής που ενώνει τον πιο ορεινό νομό της Ελλάδας με τη Φθιώτιδα, αποδεικνύει έμπρακτα πως η Ευρώπη μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητα μας στην πραγματική ζωή» δήλωσε ο κ. Μπακογιάννης μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης της κ. Cretu.

ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΣΔΕ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
 Αναγνώστου Γεώργιος του Παύλου 

 Αντωνοπούλου Δήμητρα του Κλεάρχου 

 Γιάλβαλη Ελένη του Αναστασίου 

 Καρφής Δημήτριος του Νικολάου 

 Μαστροκώστας Κωνσταντίνος του Παναγιώτη 

 Πολλάκη Φανή του Παύλου 

Πυργολιού Χρυσούλα του Παναγιώτη 

Σταμάτη Βασιλική του Κωνσταντίνου 

 Αιρετοί εκπρόσωποι του κλάδου, που ενημερώνουν και λογοδοτούν στους συναδέλφους, υψώνουν το ανάστημά τους στην πολιτική της κυβέρνησης στην εκπαίδευση, στις αυθαιρεσίες της διοίκησης και μαζί με το σωματείο διεκδικούν:
 - Πλήρη εργασιακά δικαιώματα για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές! 
 - Δημόσιο και Δωρεάν Σχολείο για όλα τα παιδιά! 
- Να ζούμε με αξιοπρέπεια! 
- Σταθερή και μόνιμη εργασία για όλους! 

 Κάτω η αντιλαϊκή πολιτική Κυβέρνησης – ΕΕ - ΔΝΤ

Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2018

Oδυσσέας Κωνσταντινόπουλος :Ραγδαία η αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης – έχει σχέδιο η Κυβέρνηση;

«Ραγδαία η αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης – έχει σχέδιο η Κυβέρνηση;» Την αγωνία των νοικοκυριών, αλλά και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για τη ραγδαία αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, που φαίνεται πως θα αγγίξει το 1,11-1,25 ευρώ/λίτρο φέτος, εκφράζουν με ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή οι Βουλευτές της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, Βασίλης Κεγκέρογλου και Ι.Κουτσούκος. 

Στην ερώτηση, την οποία απευθύνουν στους Υπουργούς Οικονομικών κ. Τσακαλώτο και Οικονομίας, κ.Δραγασάκη, οι Βουλευτές επισημαίνουν πως επί ημερών Κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αυξήθηκε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης στα 280 ευρώ/χιλιόλιτρο, ενώ ταυτόχρονα μειώθηκε το επίδομα θέρμανσης στο μισό. 
Οι τρεις Βουλευτές ζητούν από την Κυβέρνηση μία ξεκάθαρη απάντηση αν προτίθεται να αυξήσει το επίδομα θέρμανσης και να μειώσει τον ΕΦΚ, όπως υποσχόταν ως αντιπολίτευση, ή αν θα αφήσει τους πολίτες απροστάτευτους μπροστά στις μεγάλες αυτές αυξήσεις, που σίγουρα θα μετακυλισθούν και σε είδη πρώτης ανάγκης. 

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής: 
ΘΕΜΑ: «Να προστατευθούν τα νοικοκυριά, οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις από τις αυξημένες τιμές πετρελαίου θέρμανσης.» 

Κύριοι Υπουργοί, Τα πρώτα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν ήδη πλήξει τη χώρα μας, και εκτιμάται ότι σε πολλές περιοχές της Ελλάδας οι ανάγκες θέρμανσης θα είναι τον προσεχή χειμώνα αυξημένες, τόσο στις οικίες των πολιτών, όσο και σε σχολεία, κέντρα υγείας, νοσοκομεία και δημόσιες υπηρεσίες. 

Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης θα ξεκινήσει σε δύο εβδομάδες, όμως οι προβλέψεις είναι δυσοίωνες όσον αφορά την τιμή του. 
Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα αυξηθεί φέτος κατά 16%-17% ή και περισσότερο, ξεπερνώντας το 1,11 ευρώ/λίτρο στις αστικές περιοχές και αγγίζοντας το 1,25 ευρώ/λίτρο σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές από 0,94 ευρώ/λίτρο που ήταν πέρυσι τον Οκτώβριο. 
Είναι ξεκάθαρο, πως το βάρος αυτό θα προστεθεί στα ήδη επιβαρυμένα νοικοκυριά, που μετά βίας καταφέρνουν να τα βγάλουν πέρα με το σύνολο των υποχρεώσεών τους, φορολογικές – ασφαλιστικές κ.λπ., καθώς επίσης και στις τεράστιες απαιτήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
 Είναι βέβαιο, πως η αυξημένη τιμή πετρελαίου θα μετακυλισθεί σε καταναλωτικά αγαθά, και κυρίως σε είδη πρώτης ανάγκης των οποίων οι τιμές θα αυξηθούν. 

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ αύξησε τον ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης, ο οποίος ανέρχεται πλέον στα 280 ευρώ/χιλιόλιτρο, ενώ παράλληλα, μείωσε το επίδομα θέρμανσης κατά 50%. 

 Για τα παραπάνω, ερωτάσθε κ. Υπουργοί: 
-Προτίθεται η Κυβέρνηση να μειώσει τον ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης καθώς και να επαναφέρει το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης στα επίπεδα που ήταν; 
-Ποιο είναι το σχέδιο της Κυβέρνησης σχετικά με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, ώστε να προστατευθούν τα νοικοκυριά, οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις και να μην έρθουν αντιμέτωπα με το υψηλό κόστος ζωής και λειτουργίας αντίστοιχα; 

 ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 

 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2018

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Νέες δράσεις για τις ευπαθείς ομάδες ανακοίνωσε ο Μπακογιάννης

Νέες δράσεις για τις ευπαθείς ομάδες ανακοίνωσε ο Μπακογιάννης

Δύο σημαντικές παρεμβάσεις για την πρόνοια και τη ψυχική υγεία ξεκινά η Περιφέρεια σε ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα. 
Με δύο προσκλήσεις που εκδόθηκαν σήμερα, διατίθενται 1.435.000 ευρώ για την ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, αλλά και τη δημιουργία νέων δομών για άστεγους, έγκυες, εξαρτημένους και πολίτες που αντιμετωπίζουν κινδύνους. 

 Οι συγκεκριμένες προσκλήσεις, αποτελούν ανάσα για τις υπηρεσίες και τις δομές σε ολόκληρη την Περιφέρεια που αντιμετωπίζει, όπως όλη η χώρα, τις αυξημένες ανάγκες πολιτών που χρειάζονται στήριξη. 

Η πρώτη πρόσκληση αφορά στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας και στοχεύει στην εισαγωγή καινοτόμων υπηρεσιών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με προϋπολογισμό 650.000ευρώ. 

Η δεύτερη, με προϋπολογισμό 785.200ευρώ, αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την καταπολέμηση των εξαρτήσεων και για τη φροντίδα του πληθυσμού σε κίνδυνο. 
 «Για να μην έχεις μία Περιφέρεια δύο ταχυτήτων, πρέπει να κάνεις ότι μπορείς για να μειώνεις συνεχώς τις ανισότητες. Να παρέχεις πρόνοια σε όσους το έχουν ανάγκη και να είσαι παρών όταν ο πολίτης σε χρειάζεται. 
Η μάχη κατά της φτώχειας και των κινδύνων που αντιμετωπίζουν πολλοί συνάνθρωποί μας, δεν είναι κατοστάρι, είναι Μαραθώνιος. Ένας διαρκής αγώνας. Στα επόμενα βήματά μας, να μη μείνει κανένας πίσω» 
τόνισε στις δηλώσεις του, με αφορμή την έκδοση των προσκλήσεων ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης.

Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2018

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος στο Παγκράτι

Ο Σύλλογος Καρπενησιωτών Αθήνας «Το Βελούχι» σας προσκαλεί στην αρχιερατική θεία λειτουργία μετ΄αρτοκλασίας, 
 χοροστατούντος του Μητροπολίτη Καρπενησίου κκ. Γεωργίου, 
 στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος στο Παγκράτι 
 (όπου λειτουργεί ο Ευρυτάνας Πρωτοπροσβύτερος αιδ. Δημήτριος Σκόνδρας)
 προς τιμήν του πολιούχου της πόλεως Καρπενησίου και προστάτη του Συλλόγου μας Αγίου Νεομάρτυρος Νικολάου του εκ Καρπενησίου 
ή Παντοπώλη 


 Σάββατο 6 Οκτωβρίου


Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2018

Κυκλοφόρησε το βιβλίο της Έφης Φλώτσιου με τίτλο ΄΄ Τα Τρία Κλειδιά της Προσωπικής Ανάπτυξης ΄΄

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ το βιβλίο της Έφης Φλωτσίου «ΤΑ 3 ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» 
Πρόκειται για έναν «οδικό χάρτη», όπου παρουσιάζεται βήμα βήμα ο τρόπος που ο κάθε άνθρωπος μπορεί να δημιουργήσει τον δικό του μοναδικό δρόμο που οδηγεί όχι απλά στην προσωπική του ανάπτυξη αλλά και στην επιτυχία. 
Μπορεί οι άνθρωποι να μην έχουν τον έλεγχο όλων όσων συμβαίνουν έχουν όμως την ελευθερία να επιλέξουν τι θα κάνουν με αυτά που συμβαίνουν. 
Ο τρόπος υπάρχει αρκεί να προηγηθεί η δέσμευση και η ανάληψη ευθύνης. 
Παίρνοντας κανείς την ευθύνη μπαίνει στη θέση του οδηγού της ζωής του. 
Το βιβλίο απευθύνεται σε όσους πιστεύουν πως τίποτα δεν τελείωσε, σε όσους αποφασίσουν να δώσουν μια ακόμα ευκαιρία στον εαυτό τους, συμμετέχοντας ενεργά στη δημιουργία της πραγματικότητας στην οποία ζουν.

Η Έφη  κατάγεται από την Ιτέα Ραπτοπούλου Ευρυτανίας και παρότι   έχει γράψει αρκετά ποιήματα, το βιβλίο αυτό είναι  το πρώτο της συγγραφικό  εγχείρημα !  
Καλοτάξιδο να είναι !

Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018

29 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη

Αύριο συμπληρώνονται 29 χρόνια από τη δολοφονία του μεγάλου Ευρυτάνα πολιτικού, εκείνου που όραμά του είχε μια Ελλάδα χωρίς τις διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος. 
Την Ελλάδα της Εθνικής Συμφιλίωσης. Πρωτεργάτης του νομοσχεδίου για την απάλειψη των συνεπειών του Εμφυλίου, πρωταγωνιστής στη συγκρότηση της κυβέρνησης Ν.Δ. - Αριστεράς. 
 Ο Παύλος Μπακογιάννης, γιος του παπά - Κώστα και της Ειρήνης γεννήθηκε το 1937 στη Βελωτά Ευρυτανίας και ήταν το μεγαλύτερο από τα τρία παιδιά της οικογένειας Μπακογιάννη. Σπούδασε Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες στη Παντειο Σχολή. Πτυχιούχος Πολιτικής Οικονομίας και Πολιτικών Επιστημών των Γερμανικών Πανεπιστημίων Μονάχου, Τύμπιγκεν και Κωυστάντσας στο Πανεπιστήμιο της οποίας, στη συνέχεια ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ των Κοινωνικών Επιστημών. 
Ο Παύλος Μπακογιάννης δίδαξε Πολιτικές Επιστήμες και Δημοσιογραφία στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου, ενώ από τα μέσα της δεκαετίας του 60 και για 10 περίπου χρόνια διηύθυνε το ελληνόφωνο πρόγραμμα της ραδιοφωνίας της Βαυαρίας. 
Το πραξικόπημα του '67 τον βρήκε διευθυντή του ελληνικού προγράμματος της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας. 
Από τη πρώτη στιγμή τάχθηκε εναντίον της δικτατορίας των συνταγματαρχών. 
Τα σχόλια και οι ειδήσεις που μετέδιδε το ελληνόφωνο πρόγραμμα αυτού του ραδιοφωνικού σταθμού μεταδίδονταν και από τη «Ντόϋτσε Βέλλε» και πολύ γρήγορα έγιναν σημείο αναφοράς για όλους τους Έλληνες που αγωνίζονταν για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. 
 Το 1974 αμέσως μετά την πτώση της δικτατορίας επέστρεψε στην Ελλάδα όπου στηv περίοδο της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας του Κωνσταντίνου Καραμανλή ανέλαβε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του τότε Ε. Ι. Ρ. Τ. Το 1974 παντρεύτηκε την Ντόρα Μητσοτάκη, με την οποία είχε γνωριστεί τα χρόνια που ήταν στην Γερμανία, όταν η Ντόρα σπούδαζε στο πανεπιστήμιο του Μονάχου. 
Απέκτησαν δύο παιδιά, την Αλεξία και τον Κώστα. 
 Αργότερα, εργάσθηκε ως πολιτικός συντάκτης και αναλυτής στην εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ» και το 1982 αναλαμβάνει εκδότης - διευθυντής του εβδομαδιαίου περιοδικού «ΕΝΑ» ως το Φεβρουάριο του 1985. 
Από το Νοέμβριο του 1985 μέχρι το Νοέμβριο του 1989 διετέλεσε πολιτικός σύμβουλος του Προέδρου της Ν. Δ. Κώστα Μητσοτάκη. 
Ο Παύλος Μπακογιάννης στις εκλογές του Ιουνίου του 1989 εκλέχθηκε βουλευτής Ευρυτανίας δίνοντας, στη φιλελεύθερη παράταξη μια μεγάλη νίκη στη μονοεδρική περιφέρεια. 
Το καλοκαίρι του 1989 ήταν μια ιδιαιτέρως ρευστή περίοδος για την πολιτική ζωή της Ελλάδας. 
Χρειάστηκαν τρεις εκλογικές αναμετρήσεις για να αποκτήσει η Νέα Δημοκρατία την αυτοδυναμία κυβερνήσεως, αν και είχε τη λαϊκή πλειοψηφία με το 45% των ψηφοφόρων. 
Ο Παύλος Μπακογιάννης πολιτικός του διαλόγου και της συναίνεσης πρωταγωνίστησε στις συζητήσεις σύγκλησης μεταξύ της φιλελεύθερης παράταξης της Ν. Δ. και του Συνασπισμού της Αριστεράς (Κ. Κ. Ε. Ε. Α. Ρ.) για να δοθεί στο τόπο κυβερνητική διέξοδος. 
Ο ίδιος ήταν από τους πρωταγωνιστές της κυβέρνησης της Ν. Δ. και του Συνασπισμού με πρωθυπουργό τον βουλευτή της Ν. Δ. , κ. Τζανή Τζαννετάκη. 
Διαμόρφωσε την πολιτική πλατφόρμα που επέτρεψε στα κόμματα να εγκαταλείψουν την πολιτική των διαχωριστικών γραμμών και της πολιτικής οξύτητας και έντασης. 
 Το καλοκαίρι εκείνο ήταν ο εισηγητής εκ μέρους της Ν. Δ. του νομοσχεδίου για την απάλειψη των συνεπειών του εμφυλίου πολέμου που αποτέλεσε τη σφραγίδα της πολιτικής της εθνικής συμφιλίωσης. 
 Ο Παύλος Μπακογιάννης δολοφονήθηκε από την τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη» το πρωί της 26ης Σεπτεμβρίου στην είσοδο της πολυκατοικίας που στεγάζονταν το γραφείο του, λίγο πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή για την παραπομπή των πολιτικών υπευθύνων για το σκάνδαλο Κοσκωτά. 

Την ημέρα που δολοφονήθηκε εγκρίθηκε από την Ε. Ο. Κ. η χρηματοδότηση του ειδικού προγράμματος που ο ίδιος είχε καταρτίσει για την Ευρυτανία.
Πηγές :https://el.wikipedia.org/ , Επίκαιρα .

Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ : Έργα ύψους 1.800.000,00 € συμβασιοποιήθηκαν για την Π.Ε. Ευρυτανίας

Τις προηγούμενες ημέρες στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Κώστα Μπακογιάννη υπογράφηκαν οι συμβάσεις για την υλοποίηση τριών σημαντικών έργων του Τεχνικού Προγράμματος της Π.Ε. Ευρυτανίας συνολικού προϋπολογισμού 1.800.000,00 €. 
Η πρώτη αφορά το έργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 550.000,00 €, το οποίο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα για την καλύτερη λειτουργία του Νοσοκομείου Καρπενησίου και την αναβάθμιση των υποδομών του. 
Οι εργασίες αφορούν την επαύξηση ισχύος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου και την σύνδεση της παλαιάς με την νέα πτέρυγα. 
Επίσης θα γίνουν εργασίες για την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και ανακαίνιση των χρωματισμών της παλαιάς πτέρυγας, καθώς και εσωτερικές διαρρυθμίσεις. 

 Η δεύτερη αφορά το έργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 850.000,00 € Το έργο αφορά στη βελτίωση της κατάστασης υφιστάμενων οδών της πόλης του Καρπενησίου και της περιφερειακής οδού και των κόμβων εισόδου στην πόλη. 
Οι εργασίες που προβλέπονται να υλοποιηθούν αφορούν: χωματουργικές εργασίες, εργασίες οδοστρωσίας, (κατασκευή στρώσης στράγγισης - επιχώματος - και βάσης οδοστρωσίας), εργασίες αποξήλωσης παλαιού ασφαλτοτάπητα, για να διατηρηθούν οι υπάρχουσες στάθμες, εργασίες κατασκευής νέου ασφαλτοτάπητα, εργασίες ανακατασκευής και φύτευσης κόμβων εισόδου πόλης και κάτω περιφερειακού δρόμου, εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας, καθώς και εργασίες καθαρισμού πρανών. 

Η τρίτη αφορά το έργο με τίτλο «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ», προϋπολογισμού 400.000,00 €. 
Οι εργασίες αφορούν στην καλύτερη σήμανση και την βελτίωση της ασφάλειας του επαρχιακού οδικού με την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, πινακίδων σήμανσης, πληροφοριακών πινακίδων, πινακίδων κινδύνου και καθρεπτών οδικής κυκλοφορίας σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου του Ν. Ευρυτανίας. 
Η Περιφερειακή Αρχή του Κώστα Μπακογιάννη παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες στέκεται δίπλα στα προβλήματα κάθε πολίτη και πραγματοποιεί σημαντικά έργα για την περιοχή. Έργα τα οποία βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και δίνουν λύσεις σε χρόνια προβλήματα της Ευρυτανίας βελτιώνοντας βασικές υποδομές

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ : Οικονομική Ενίσχυση για Μαθητές Δημοτικού από το Πρόγραμμα «Γέφυρα» - Παράταση προθεσμιών

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρόγραμμα Κοινωνικής Παρέμβασης «Γέφυρα» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με δωρεά του Ιδρύματος ¨ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ¨, επιδοτεί Γονείς /Κηδεμόνες Μαθητών Δημοτικού Σχολείου οι οποίοι είναι κάτοικοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και διαβιούν με εισοδήματα κάτω των ορίων της φτώχειας, με δύο κουπόνια αγορών voucher: 

1. αρχή…ΖΩ! Κουπόνι Αγορών voucher αξίας 60 ευρώ, για την αγορά σχολικών ειδών για παιδιά Α’ τάξης Δημοτικού Σχολείου – Παράταση προθεσμίας για αιτήσεις δικαιούχων έως 28 /09 
 2. Μαθαίνω Ξένες Γλώσσες Κουπόνι αγορών voucher αξίας 180 ευρώ, για την εκμάθηση Αγγλικής Γλώσσας, για παιδιά Δημοτικού Σχολείου, τα οποία θα φοιτήσουν στην Α’ Junior – 
Παράταση προθεσμίας για αιτήσεις δικαιούχων έως 05/10 
 Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Διοικητήριο ΠΕ Ευρυτανίας στα τηλ: 2237352306 και 2237352304 ή μπείτε στην ιστοσελίδα Δομής Γέφυρα: www.gefyra.com.gr

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ : Στο πρόγραμμα HOPEgenesis ο Δήμος Αγράφων - Δωρεάν προγεννητικός έλεγχος και τοκετός για όλες τις εγκύους του Δήμου μας

Στο Πρόγραμμα HOPEgenesis ο Δήμος Αγράφων - Δωρεάν προγεννητικός έλεγχος και τοκετός για όλες τις εγκυμονούσες του Δήμου μας 
 Μία σημαντική δράση για την Υγεία πραγματοποιεί ο Δήμος Αγράφων ο οποίος εντάχθηκε στο πρόγραμμα Δράσης της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης HOPE GENESIS που αποτελείται από ομάδα κορυφαίων ιατρών στο χώρο της γυναικολογίας. 
 Σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή κάθε πιθανής βοήθειας σε γυναίκες που επιθυμούν να τεκνοποιήσουν ή κυοφορούν ήδη και κατοικούν μόνιμα σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας όπως ο Δήμος Αγράφων, και κατ’ επέκταση να δώσει λύση στο πρόβλημα της υπογεννητικότητας που αντιμετωπίζει η χώρα μας. 
 Ο Δήμος μας αποτελεί την πρώτη περιοχή της ηπειρωτικής Ελλάδας που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα. 
Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει ΔΩΡΕΑΝ: 
• Εξετάσεις κατά τη διάρκεια της κύησης 
• Ιατρική παρακολούθηση της ενδιαφερόμενης 
• Έξοδα μεταφοράς εν όψει εξετάσεων και ιατρικών επισκέψεων εγκυμονούσας και του συντρόφου / συζύγου της και επιστροφή στην κατοικία της 
 • Τοκετός στο μαιευτήριο χωρίς κανένα κόστος 
 • Διαμονή λόγω τοκετού στην Αθήνα ή σε περιοχή κοντά στη μόνιμη κατοικία της (Ιωάννινα εν προκειμένω) στην οποία δρα η ιατρική μονάδα της HOPE GENESIS και του συνοδού της 
 • Επιστροφή στο σπίτι στη συνέχεια με όλα τα έξοδα πληρωμένα 
• Ένα μικρό πακέτο με βασικό εξοπλισμό και προμήθειες που θα χρειαστεί η γυναίκα για τις πρώτες ημέρες – εβδομάδες της ζωής του νεογνού 
 Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο Γραφείο Δημάρχου 2237351318.

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Παράταση για την υποβολή αιτήσεων στις δράσεις: «Μαθαίνω Ξένες Γλώσσες» και «Μετά το Σχολείο»

Παράταση έως 5 Οκτωβρίου 2018 δόθηκε στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων στη δράση «Μαθαίνω Ξένες Γλώσσες», μετά από αίτημα πολλών γονέων που ενημερώθηκαν για τη δράση και δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση εγκαίρως. 
 Η δράση «Μαθαίνω Ξένες Γλώσσες» αφορά στην παροχή έκτακτου οικονομικού βοηθήματος με κουπόνι αγορών (voucher), αξίας 180€, για τα παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (τάξεις Δημοτικού Σχολείου) της Στερεάς Ελλάδας, με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για την κάλυψη μέρους ετήσιων διδάκτρων φροντιστηριακής εκπαίδευσης στην αγγλική γλώσσα (επιπέδου A’ Junior) των μαθητών του έτους 2018-2019. 
 Έως τις 12 Οκτωβρίου 2018, αντίστοιχα, δόθηκε παράταση στην υποβολή αιτήσεων για τη δράση «Μετά το Σχολείο». 
Η δράση αναφέρεται σε έκτακτη οικονομική ενίσχυση, με κουπόνι αγορών (voucher), αξίας 200 €, για την κάλυψη μέρους ή όλου της ετήσιας συνδρομής για εξωσχολικές δραστηριότητες άθλησης, δημιουργικής και ψυχαγωγικής απασχόλησης. 
 Η δράση απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 5 έως 16 ετών που διαβιούν μόνιμα σε δομές προστασίας παιδιών και εφήβων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αλλά και σε παιδιά Γυμνασίου οικογενειών που α) είναι κάτοικοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και, β) διαβιούν με εισοδήματα κάτω των ορίων της φτώχειας. 
 Πληροφορίες για τη δράση: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα της Γέφυρας www.gefyra.com.gr και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας www.pste.gov.gr αλλά να απευθύνονται και στα παρακάτω γραφεία: 

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Πλατεία Ελευθερίας 3, 35131, Λαμία Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης –ΠΣΤΕ Δομή ΓΕΦΥΡΑ 2ος όροφος, Τηλ.: 2231028725 
 2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Διοικητήριο Π.Ε. Φωκίδας Ι. Γιδόγιαννου 31 , 33100, Άμφισσα 3ος όροφος, Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Τηλ.: 22653 50656 
 3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Διοικητήριο Π.Ε. Ευρυτανίας (Κεντρικό Δημαρχείο) Εθνικής Αντιστάσεως 1, 36100, Καρπενήσι Τηλ.: 22373 52306, 52304 
 4. ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Διοικητήριο Π.Ε. Βοιωτίας Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά Ισόγειο Τηλ.: 22613 50106 
 5. ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Διοικητήριο Π.Ε. Εύβοιας Λ. Χαϊνά 93, 34132, Χαλκίδα Ισόγειο, Γραφείο 10, Τηλ.: 22213 53932-3 
Επιπλέον Πληροφορίες: κ. Θέμης Χειμάρας Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας