Ελάτε στην παρέα μας !

Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ : Αποδοχή του Κτιρίου Ειρηνοδικείου από το ΔΣ Αγράφων

Με την αριθ. 25/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμος Αγράφων ζήτησε από το Υπουργείο Οικονομικών την παραχώρηση του κτιρίου που στεγαζόταν το Ειρηνοδικείο Αγραίων και το οποίο συγχωνεύθηκε μαζί με το Ειρηνοδικείο Απεραντίων στο Ειρηνοδικείο Καρπενησίου με έδρα το Καρπενήσι σύμφωνα με το ΦΕΚ 193/Α/10.10.2012 

Μετά από δύο έτη οι προσπάθειες καρποφόρησαν και το κτίριο παραχωρήθηκε στο Δήμο Αγράφων εντασσόμενο στον Ν. 4474/2017 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 80/Α/7.6.2017). Συγκεκριμένα στο άρθρο 22 του ανωτέρω νόμου αναφέρεται: 
«Παρ.1 Παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος στο Δήμο Αγράφων του Νομού Ευρυτανίας η κυριότητα του δημόσιου ακινήτου με ΑΒΚ 206 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, με τα συστατικά και τα παραρτήματά του, όπως αυτό εμφαίνετε στο συνημμένο, στο Παράρτημα Ι του παρόντος, τοπογραφικό διάγραμμα, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Αγράφων». 
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγράφων, κατά τη διάρκεια της 7ης Τακτικής Συνεδρίασης του, αποφάσισε ομόφωνα την αποδοχή του ανωτέρω κτιρίου με ΑΒΚ 206 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, με τα συστατικά και τα παραρτήματά του, όπως αυτό εμφαίνετε στο συνημμένο, στο Παράρτημα Ι του Ν.4474/2017, τοπογραφικό διάγραμμα και την καταχώρησή του στο υποθηκοφυλακείο.

Δημοσίευση σχολίου