Ελάτε στην παρέα μας !

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Έγκριση τεχνικής μελέτης του έργου " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΕΜΠΛΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΛΑΩΡΑ-ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ-ΒΡΟΥΒΙΑΝΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ "

Έγκριση τεχνικής μελέτης του έργου " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΕΜΠΛΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΛΑΩΡΑ-ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ-ΒΡΟΥΒΙΑΝΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ " 


Έχοντας υπόψη : 
 1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης », όπως ισχύει. 
2. Τo Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 14Α/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 
3. Το Π.Δ. 148/2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 241/Α΄/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
4. To Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31-01-2013) 
5. Τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις και εγκυκλίους, με τις οποίες παρέχονται διευκρινίσεις - οδηγίες στις παραπάνω διατάξεις. 
6. Την συνταχθείσα από την Υπηρεσία μας Τεχνική Μελέτη για την κατασκευή του έργου του θέματος. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Εγκρίνουμε την Τεχνική Μελέτη του Έργου " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΕΜΠΛΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΛΑΩΡΑ-ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ-ΒΡΟΥΒΙΑΝΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ", προϋπολογισμού 1.690.000,00€ (με Φ.Π.Α.) όπως αυτή συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας, αποτελούμενη από τα παρακάτω τεύχη: 
Α. Προϋπολογισμό Μελέτης 
Β. Τεχνική Περιγραφή 
Γ. Τιμολόγιο εργασιών 
Δ. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 Εσωτ. Διανομή  Χρον. Αρχείο  Φ31/16

 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ευρυτανίας 
 Κλέσιορας Παναγιώτης 
Μηχανολόγος Μηχανικός με Α΄β

Δημοσίευση σχολίου