Ελάτε στην παρέα μας !

Κυριακή, 15 Μαΐου 2016

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 από την Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ»

ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
«ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ»
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
e-mail: ypotrofiesvelouchi@gmail.com
Αθήνα, 10 Μαΐου 2016
 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


 Θέμα «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για υποτροφίες ακ.ετ. 2016-2017» 

 H Επιτροπή Υποτροφιών της Ένωσης Ευρυτάνων Αμερικής «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ» προκειμένου να επιλέξει του υποτρόφους για το ακαδ.έτος 2016-2017 καλεί τους ενδιαφερομένους Φοιτητές ή Σπουδαστές να υποβάλλουν σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι στις 15 Ιουνίου 2016. 
 Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι Φοιτητές/Σπουδαστές των οποίων ο ένας τουλάχιστον γονέας κατάγεται από την Ευρυτανία και επιπλέον: 
α. Δεν τους έχει χορηγηθεί υποτροφία σε προηγούμενο Ακαδημαϊκό έτος. 
β.Οι πρωτοετείς να έχουν βαθμό απολυτηρίου τουλάχιστον 16, οι δε Φοιτητές/Σπουδαστές των άλλων ετών μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 7. 

Τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι: 

Α: ΟΙ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ 

1. Φωτοαντίγραφο του Απολυτηρίου Λυκείου 
2. Πιστοποιητικό σπουδών με την βαθμολογία του Α’ εξαμήνου. 
3. Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης. 
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης 
5.Αποδεικτικά στοιχεία αν ανήκουν σε ειδική κατηγορία κοινωνικών κριτηρίων, για την κατηγορία αυτή (π.χ. Πιστοποιητικό Πολυτεκνίας). 
 6. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές από καθηγητές της Σχολής στην οποία φοιτά. 

 Β. ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΤΩΝ 

 1. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των εξαμήνων και Γενικό Μέσο Όρο. 
2. Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης. 
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
4. Αποδεικτικά στοιχεία αν ανήκουν σε ειδική κατηγορία κοινωνικών κριτηρίων, για την κατηγορία αυτή (π.χ. Πιστοποιητικό Πολυτεκνίας). 
5. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές από καθηγητές της Σχολής στην οποία φοιτά. 

 Όσοι κατέθεσαν δικαιολογητικά για τις υποτροφίες προηγουμένων ακαδημαϊκών ετών δεν είναι απαραίτητο να υποβάλλουν πάλι συστατικές επιστολές 

 Το έντυπο της αίτησης διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ypotrofiesvelouchi.blogspot.com . Προσοχή ! να χρησιμοποιηθεί το έντυπό της αίτησης έτους 2016. 

 Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους στην διεύθυνση ypotrofiesvelouchi@gmail.com και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 15 Ιουνίου 2016 με επιστολή ή ιδιοχείρως στον κ. Κώστα Αβράμπο, Ξενοδοχείο ΠΑΡΝΩΝ, 3ης Σεπτεμβρίου και Χαλκοκονδύλη 21, 10432 Αθήνα, με την ένδειξη «ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ» Ελλιπή δικαιολογητικά ή εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Για τη χορήγηση της υποτροφίας λαμβάνονται υπόψη οικονομικά, κοινωνικά και βαθμολογικά κριτήρια. 

 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                                                    Ο Γραμματέας 


 Ιωάννης  Υφαντόπουλος                                                             Χρήστος Γιαννακόπουλος

Δημοσίευση σχολίου