Ελάτε στην παρέα μας !

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

Δήμος Αγράφων Ανάληψη Υποχρέωσης

   Η  ανάπλαση της πλατείας  έχει τελειώσει εδώ και κάτι χρόνια ...όμως στο Δήμο Αγράφων  ακόμη υπογράφουν για την :Ανάπλαση πλατειών Ιτέας και Δαφνούλας !!! Λέτε να έχουμε νέες αναπλάσεις  αυτό θα ήταν  ευχάριστο αν και  μετά από σκέψη  αυτή η περίπτωση   αποκλείεται !   Υποθέτουμε πως απλά δεν εξοφλήθηκαν  ακόμη οι εργολάβοι !!!
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ΑΔΑ: Β43ΛΩ6Α-ΩΜΦ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
Αριθ.Αποφ 49/2012
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 17/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγράφων
ΘΕΜΑ 1ο : «Ψήφιση Πιστώσεων»
Στο Κερασοχώρι, σήμερα, Δευτέρα 08η Οκτωβρίου και ώρα 13:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αγράφων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Αγράφων, ύστερα από την 16052/04-10-2012 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Δημήτριος Τάτσης Πρόεδρος
2.Κακός Θωμάς
3.Κοφίνη Αναστασία
4.Παπαδήμας Παναγιώτης
5.Φουρλίγκα Κλεάνθη
6.Κατσιφός Ευάγγελος
7.Τελώνης Λεωνίδας
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Νικόλαο Τάκη
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Με την 28/2012 και 38/2012 είχαμε ψηφίσει κάποιες πιστώσεις η Αποκεντρωμένη Διοίκηση τις ακύρωσε για τον λόγο ότι οι πιστώσεις ήταν συνέχεια της 69/2012 απόφασης Δ.Σ. αναμόρφωσης προϋπολογισμού μετά την προσφυγή στην επιτροπή του άρθρου 152 Ν. 3463/06 έγινε δεκτή η προσφυγή και ακυρώθηκε η υπ αρίθμ 1164/140933/25-07-2012 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ως εκ τούτου προτείνω την ψήφιση και την διάθεση των κάτωθι πιστώσεων, ως εξής:
Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ
30-7332.001 Ανάπλαση πλατειών Ιτέας & Δαφνούλας 33.443,79


30-7322.001 Κατασκευή πλατείας Δ.Δ. Ραπτοπούλου 68.592,69
25-7336.009
Αποπεράτωση διευθέτησης ομβρίων υδάτων ρέμα Μηλιά
Λεπιανών 12.000,00
30-7333.002 Τσιμεντόστρωση δρόμου στο Παλαιοχώρι 12.000,00
30-7336.021 Τοιχίο αντιστήριξης στο νεκροταφείο Κέδρων 12.000,00
30-7331.001 Αγροτική οδοποιία Δ.Δ. Βραγγιανών Δήμου Αγράφων 78.403,18
30-7336.008

Δημοσίευση σχολίου