Ελάτε στην παρέα μας !

Κυριακή, 3 Απριλίου 2011

Σε 6.484.009,79 € ανέρχονται τα χρέη του Δήμου Αγράφων


Τα οικονομικά των πρώην Δήμων που συγκρότησαν τον νέο Δήμο Αγράφων, έδωσε στην δημοσιότητα η Επιτροπή που διενέργησε τον σχετικό έλεγχο. Σύμφωνα με την έκθεση απογραφής το συνολικό ποσό που είναι χρεωμένοι οι 5 Δήμοι, ανέρχεται στα 6.484.009,79 ευρώ.
Τα χρέη αυτά, πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής  αναλογούν, 2.493.963,08 € στον Δήμο Αγράφων, 419.607,25 € στον Δήμο Απεραντίων, 2.288.327,80 € στον Δήμο Ασπροποτάμου, 695.220,65 € στον Δήμο Βίνιανης και 1.271.015,50 €  στον Δήμο Φραγκίστας. Η αρμόδια επιτροπή που συστήθηκε με βάση το άρθρο 2 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Α &ΗΔ 74445/29-12-10 (ΦΕΚ 2029/27-12-10 τ. Β ) έχοντας υπόψη τα προκύπτοντα από τα βιβλία και στοιχεία αριθμητικά οικονομικά δεδομένα του κάθε Δήμου προσδιόρισε τα οικονομικά αποτελέσματα όπως αυτά προέκυψαν από την διενεργηθείσα απογραφή και την καθαρή θέση του νέου πλέον συνενωμένου Καλλικρατικού Δήμου Αγράφων. Η επιτροπή επιφυλάσσεται για τη νομιμότητα των παραπάνω οφειλών των δήμων ως προς: α) την ορθή διαδικασία δημοπράτησης των έργων  β) την υπάρχουσα πίστωση πριν την ανάθεση κατασκευής αυτών γ) το χρόνο υπογραφής των συμφωνητικών εκτέλεσης των έργων  και δ)  αν κάποιο από τα ανωτέρω έργα έχουν ανατεθεί και εκτελεστεί με προηγούμενη σύμβαση.
Η απογραφή διεξήχθη από 9μελή επιτροπή, η οποία συστήθηκε από τον Δήμαρχο Αγράφων κ. Τάτση, με σκοπό την καταγραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων , απαιτήσεων και υποχρεώσεων καθώς και των διαθέσιμων χρηματικών μέσων των πέντε συνενωμένων δήμων.  Η επιτροπή πραγματοποίησε επιτόπιες επισκέψεις στις έδρες των πρώην δήμων, αφού πρώτα ειδοποίησε να παρευρίσκονται στις έδρες των δήμων και οι τέως δήμαρχοι για την υλοποίηση του σκοπού της.
Η απογραφή διεξήχθη σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση τα μέλη της επιτροπής έλεγξαν τα οικονομικά δεδομένα των δήμων. Δηλαδή τα χρηματικά διαθέσιμα σε τραπεζικούς λογαριασμούς και στο ταμείο την 31-12-2010, καθώς και τα μπλοκ των επιταγών, τις μη αποδοθείσες κρατήσεις υπέρ τρίτων και τις τυχόν ανεξόφλητες επιταγές. Επίσης, τον συνολικό αριθμό των εκδοθέντων χρηματικών ενταλμάτων, τις υποχρεώσεις σε φόρους/τέλη και ασφαλιστικά ταμεία, τα στοιχεία των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής (Χ.Ε.Π.) που παρέμειναν ανεξόφλητα την 31-12-2010 και πρέπει να ακυρωθούν, τα στοιχεία των ανεξόφλητων επιταγών που τυχόν υπάρχουν για την πληρωμή οφειλών προς το δήμο, το συνολικό αριθμό και τα στοιχεία των εκδοθέντων γραμματίων είσπραξης και τις υποχρεώσεις πληρωμής λογαριασμών τρίτων, π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λ.π.


Διαβάστε περισσότερα:ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ
Δημοσίευση σχολίου